สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร มุ่งมั่นพัฒนาเกษตรกรให้มีรายได้ ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หล่อเลี้ยงชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน
         
       
ข้อมูลหน่วยงานสำนักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร
 
 
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน
องค์ความรู้ศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร


เกษตรกรุงเทพมหานคร ขับเคลื่อนนวัตกรรมเครื่องหย่อนกล้าข้าว I-KIAM KU (ไอ-เคี่ยม เคยู) สู่เกษตรกรนาแปลงใหญ

สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร และสำนักงานเกษตรพื้นที่ ๒ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day)

อ่านรายละเอียด (๑๘ เมษายน ๒๕๖๒)
อ่านรายละเอียด ( ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒)

เกษตรกรุงเทพมหาครร่วมประชุมแก้ปัญหาการเกษตร
อ่านต่อ ( ๒๖ ธ.ค. ๒๕๖๑)

เกษตรกรุงเทพมหานครเยี่ยมเกษตรผู้ปลูกผักอินทรีย์ ณ ไร่เหมือนจันทร์ เขตทวีวัฒนา
อ่านต่อ (๘ ก.พ.๖๒)

เกษตรกรุงเทพมหานครเยี่ยมเกษตรกรแปลงใหญ่ ณ เขตบางแค
อ่านต่อ (๘ ก.พ. ๖๒)

เกษตรกรุงเทพมหานครเยี่ยมวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกจำปี ณ เขตหนองแขม
อ่านต่อ (๘ ก.พ.๖๒)

 


     
       
สรุปการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตร / วิดิทัศน์สรุปผลงาน
 


DOAE FARMBOOK DOAE SMARTCHECK
ข่าว ประชาสัมพันธ์
แนวทางการพิจจารณาอนุญาตปลูกกัญชา พ.ศ.๒๕๖๒
แจ้งประกาศสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง กำหนดให้เกษตรกรแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูล ทะเบียนเกษตรกร พ.ศ. ๒๕๖๒
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลและตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
คู่มือภาษีสำหรับวิสาหกิจชุมชน
สิทธิประโยชน์สำหรับวิสาหกิจชุมชน
ตัวอย่างเอกสารหักค่าใช้จ่ายจริงสำหรับวิสาหกิจชุมชน
ข่าวประชาสัมพันธ์สื่อมวลชน ย้อนหลัง
ประกาศสอบราคาสำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร เรื่องสอบราคาซื้อครุภะณฑ์ยานพาหนะและขนส่
ศูนย์บริการประชาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
สรุปรายงานสถาณการณ์น้ำพื้นที่กรุงเทพมหานครประจำวัน
การบันทึกระบบจัดการสื่อและมัลติมีเดีย กรมส่งเสริมการเกษตร
โปรแกรม GISTAGRO เพื่อใช้ตรวจสอบแปลงปลูกข้าวในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
การจัดทำแผนและรายงานผลการตรวจติดตามและเยี่ยมเยียนเกษตรกร/โครงการ/กิจกรรมสำคัญ
คู่มือโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2559
ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครข้าราชการให้เข้ารับการอบรมหลักสูตร นับริหารส่งเสริมการเกษตร (นสก.)
รุ่นที่ 7 และรุ่นที่ 8
รายละเอียด
การใช้ข้อสอบชุดใหม่ของสถาบันการต่างประเทศ และเทวะวงศ์วโรปการเพื่อใช้สำหรับการรับทุนฝึกอบรม
ปรือศึกษาต่อทั้งในและต่างประเทศ ทีผ่านกรวมความร่วมมือระหว่างประเทศ
.อ่านต่อ
มะม่วงขาวนิยม มะม่วงพันธุ์ดีที่ชาวสวนมะม่วงกรุงเทพมหานคร ภาคภูมิใจในผลผลิต....อ่านต่อ
วิธีการปลูกและพืชสมุนไพรป้องกันยุง รายละเอียด
ประกาศกรมการข้าว เรื่องเตือนภัยเพื่อป้องกันการระบาดของหนอนกระทู้กล้า รายละเอียด
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ : การอ่านพิกัดด้วยดาวเทียม (GPS) Download

การขับเคลื่อนงาน
T & V Sytem
อ่านต่อ

 
มะม่วงขาวนิยม มะม่วงพันธุ์ดีที่ชาวสวนมะม่วงกรุงเทพมหานคร ภาคภูมิใจในผลผลิต....อ่านต่อ
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร : สวนน้อยรักษา
วิธีการกำจัดแมลงศัตรูมะพร้าววิธีใหม่....อ่านต่อ
วิธีการปลูกและพืชสมุนไพรป้องกันยุง การดูเเลสุขภาพตนเอง ครอบครัวเเละครอบครัว ชุมชนด้วยภูมิปัญญา ในการป้องกันโรคจากยุง พืชสมุนไพรไทยมีหลากหลายที่ใช้ในการป้องกันยุงพาหะโรคชนิดต่างๆ....อ่านต่อ
การเกษตร “เรื่องเครื่องปลูกกล้วยไม้” เครื่องปลูกกล้วยไม้ใส่เพื่อเป็นที่เก็บอาหาร เก็บความชื้น หรือปุ๋ยของกล้วยไม้เพื่อให้รากของกล้วยไม้เกาะลำต้นจะได้ตั้งอยู่ได้ ....อ่านต่อ
ผักสวนครัวรั้วกินได้ การปลูกพืชผักสมุนไพร สำหรับใช้ในครัวเรือน นอกจากจะปลูกในสวน ในแปลง ในกระถาง หรือในภาชนะปลูกอื่น ๆ แล้ว พืชผักสมุนไพรหลายชนิดเราสามารถนำมาปลูกเป็นรั้วบ้านได้ ซึ่งนอกจากจะทำหน้าที่เป็นรั้ว....อ่านต่อ
เกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นทฤษฎีแห่งการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการบริหารงานในการทำการเกษตรที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช มหาราช ทรงพระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทย เพื่อแก้ไขปัญหาการเกษตร....อ่านต่อ
การเพาะเห็ดเข็มทอง ชาวญี่ปุ่นรู้จักรับประทานเห็ดชนิดนี้มานานหลายศตวรรษจนสามารถเพาะเห็ดจากท่อนไม้ ....อ่านต่อ
อาหารเป็นยา : ผักพื้นบ้าน อาหารเปี่ยมคุณค่า
ผักพื้นบ้าน คือ พรรณพืชพื้นบ้านในท้องถิ่น ที่ชาวบ้านนำมาบริโภคเป็นอาหาร เป็นยารักษาโรค หรือนำมาทำเป็นของใช้สอยในครัวเรือน ...อ่านต่อ

การปลูกเตยปลอดสารพิษ
การแปรรูปสมุนไพรไอศครีม
โบราณ
การปลูกผักปลอดสารพิษ
(GAP)
การปลูกกล้วยไม้ GAP
การผลิตปุ๋ยหมัก
สวนผสมผสานและ
สารสกัดสมุนไพร
เกษตรทฤษฎีใหม่ และ
การลดต้นทุนการผลิตข้าว
การปลูกผักปลอดภัย
จากสารพิษและ
เศรษฐกิจพอเพียง
การผลิตไม้ดอกไม้ประดับ
การเพาะเห็ดภูฐาน
เกษตรทฤษฎีใหม่
อาหารเพื่อสุขภาพ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
จุดถ่ายทอดเทคโนโลยี
เขตบางแค
       
   

 
ศพก.เครือข่ายกรุงเทพมหานคร
    แผนขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร
   
แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตร ระยะ ๒๐ ปี
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙(รูปแบบเอกสารสรุป)
   
แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเกษตร ระยะ ๒๐ ปี
พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙
(รูปแบบวิดีทัศน์สรุป)
   
แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร
   
แผนภูมิพัฒนาการเกษตรกรุงเทพมหานคร
   
แผนที่กรุงเทพมหานคร
   
การปกครอง ๕๐ เขต กรุงเทพมหานคร
   
แผนยุทธศาสตร์สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพฯ
   
แผนปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๒
   
ข้อมูลพื้นฐานสำคัญของจังหวัด
   
ข้อมูลพื้นฐานการเกษตรปี ๒๕๖๑
   
ปฎิทินปฏิบัติงาน ปี ๒๕๖๑
   
สถานการณ์ผลิตพืชที่สำคัญ
   
แผนพัฒนาการเกษตร ฉบับที่ ๑๑ (ร่าง)
   
ปฏิทินผลผลิตพืชเศรษฐกิจ ๕๙/๖๐
   
กำหนดเขตกรุงเทพมหานคร
   
ทะเบียนเกษตรกร
   
ข้อมูลสถาบันเกษตรกร
   
ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน
   
คลังความรู้
   

พระราชบัญญัติ การอำนวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. ๒๕๕๘

   
รายงานประจำปี
   
การขับเคลื่อนศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ทางการเกษตร
   
การดำเนินงานระบบส่งเสริมการเกษตร
   
คู่มือการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ ปี๒๕๕๖
   
Smart Farmer ต้นแบบ กรุงเทพมหานคร
    แผนพัฒนาการผลิตผักปลอดภัย กรุงเทพมหานคร
   
การดำเนินงานZoning พื้นที่กรุงเทพมหานคร
   
   
ข้อมูลพิจารณาก่อนปลูกพืช
   
ข้อมูลการใช้น้ำของพืช
   
ข้อมูลการใช้น้ำชลประทาน
   
สถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัญฯ ๒๕๕๕
   
แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินฯ ปี ๒๕๔๕
   
พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
   
สถาณการณ์ภัยแล้งปี ๒๕๕๖/๒๕๕๗
   
บริการความรู้ข่าวสารด้านการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
   
ค่าความเค็มแม่น้ำเจ้าพระยา
   
 
    สารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านการเกษตร กทม.
   
สารสนเทศภูมิศาสตร์การเกษตรสำนักงานเกษตรฯ
   
พิกัด GPS แปลงพยากรณ์
   
พิกัด GPS ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
   
พิกัด GPS พื้นที่สุ่มตรวจข้าว 10 %
   
โครงการส่งเสริมในพื้นที่จำกัด เกษตรในเมือง
   
ศูนย์บริการเเละถ่ายทอดฯ ประจำแขวงกระทุ่มราย
   
ศูนย์บริการเเละถ่ายทอดฯ ประจำแขวงทวีวัฒนา
   
แผนที่ตั้งศบกต ๕๐ แห่งของกรุงเทพมหานคร
   
ระบบฐานข้อมูลเเละโครงการสำคัญ
   
ระบบข้อมูลโครงการคลินิกเกษตรฯ
   
สายใยรักแห่งครอบครัวฯ
   
สินค้าปลอดภัยและได้มาตรฐาน
   
ระบบฐานข้อมูลเกษตรกร (rbm)
   
ระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านเกษตร
   
ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนฯ
   
ทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจ
   
ฐานข้อมูลและทะเบียนเกษตรกร
   
ระบบรายงานภัยธรรมชาติฯ
   
ระบบส่งเสริมการเกษตร
   
วิสาหกิจชุมชน
   
อาสาสมัครเกษตร
   
E-project
   
E - Library กรมส่งเสริมการเกษตร
   
องค์ความรู้เทคโนฯการเกษตร
   
 
   
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   
สำนักงานเกษตรพื้นที่ ๑
   

สำนักงานเกษตรพื้นที่ ๒
   
สำนักงานเกษตรพื้นที่ ๓
   
สำนักงานเกษตรพื้นที่ ๔
   
หน่วยงานกรมส่งเสริมการเกษตรและอื่นๆ
   
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
   
รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ
   
link อื่นๆ
   
E - mail@doae
   
ระบบอินทราเนต ssnet
   
GFMIS
   
E - office
   
พรบ./ระเบียบ/หลักเกณฑ์ การช่วยเหลือเกษตรกร
   
แจ้งเตือนการระบาดศัตรูพืช
   
ราคาสินค้าเกษตร ในพื้นที่กรุงเทพฯ
   
สหกรณ์ออมทรัพย์
   
ใบรับรองการจ่ายเงินเดือน
   
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
   
ศูนย์บริการร่วมกระทรวงเกษตรฯ
   
รายการรู้เติมเพิ่มค่ากับกรมส่งเสริมการเกษตร
   
ถาม - ตอบปัญหาเกษตร
   
แนะนำการใช้เครื่องอ่านพิกัดภูมิศาสตร์ (GPS)
    e - Project
   
แบบฟอร์มต่างๆ
   
การดำเนินงานภายในสนง.เกษตรพื้นที่กทม.
    กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
    กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
    กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
    กลุ่มอารักขาพืช
    ฝ่ายบริหารทั่วไป
    ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานกรุงเทพมหานคร
    รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
     
     
     
       
   
   
   
       
       
       
           
         
สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 116/17 ถนนบางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
Bangkok Agricultural Extension Office 116/17 Bang Khun Non Rd. Bangkok Noi,Bangkok 10700
bangkok@doae.go.th โทรศัพท์ : 024355047
 
จำนวนผู้เข้าชมmsn live widgetคน