สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวรัชนี นิลละออ เนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่ง เกษตรอำเภอละอุ่น

โพสท์ใน Uncategorized | 20 ความเห็น

#ประชุมประชาคม เพื่อดำเนินการตามแนวทางขับเคลื่อนตำบลมั่นคง พื้นที่ปลอดภัย อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นางศิริทิพย์ แก้วกระจ่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอละอุ่น มอบหมายให้นางสุรีพร มากเสม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมประชาคม เพื่อดำเนินการตามแนวทางขับเคลื่อนตำบลมั่นคง พื้นที่ปลอดภัย อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด พ.ศ.2564 ณ ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลละอุ่นใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยมีนายนิติธร เดชาราชสีห์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองพร้อมด้วยชุดปฏิบัติการประจำตำบลละอุ่นใต้ เป็นประธาน
ภาพ : ประชาสัมพันธ์อำเภอละอุ่น
ข่าว : นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
โพสท์ใน Uncategorized | 15 ความเห็น

#ประชุมประชาคม เพื่อดำเนินการตามแนวทางขับเคลื่อนตำบลมั่นคง พื้นที่ปลอดภัย อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นางศิริทิพย์ แก้วกระจ่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอละอุ่น มอบหมายให้นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมประชาคม เพื่อดำเนินการตามแนวทางขับเคลื่อนตำบลมั่นคง พื้นที่ปลอดภัย อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด พ.ศ.2564 ณ ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยมีนายสุทิน ประเสริฐศักดิ์ นายอำเภอละอุ่น เป็นประธาน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 47 คน
ภาพ : ประชาสัมพันธ์อำเภอละอุ่น
ข่าว : นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
โพสท์ใน Uncategorized | 10 ความเห็น

#ศึกษาดูงานการผลิตที่มีความหลากหลาย

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นางศิริทิพย์ แก้วกระจ่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอละอุ่น มอบหมายให้นายศุภเสฎฐ์ พุฒภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยนางสุรีพร มากเสม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร นางสาวรัชฎา อารีกูล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และนางสาวจิรวรรณ จันทร์สุข เจ้าพนักงานธุรการ นำเกษตรกรเข้าศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม ศึกษาดูงานการผลิตที่มีความหลากหลาย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ 7 ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
ในนามสำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น ขอขอบพระคุณท่านเกษตรอำเภอเมืองระนอง ตลอดจนเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง และดาบตำรวจ สมนึก โมราศิลป์ (ประธาน ศพก.) เป็นอย่างสูงที่ให้ความอนุเคราะห์ความรู้และเทคนิควิธีการต่าง ๆ ในการบริหารจัดการสวนปาล์มน้ำมัน การปลูกพืชแซม ตลอดจนสถานที่ในการศึกษาดูงานในครั้งนี้
ภาพ : นางสุรีพร มากเสม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ข่าว : นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
โพสท์ใน Uncategorized | 7 ความเห็น

📣📣📣คำแนะนำการป้องกันกำจัดหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน🐛🐛🐛🐛🐛

โพสท์ใน Uncategorized | 7 ความเห็น

#ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอำเภอละอุ่น ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายสุทิน ประเสริฐศักดิ์ นายอำเภอละอุ่น เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการวิสาหกิจชุมชนอำเภอละอุ่น ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอละอุ่น ชั้น 2 อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยนางศิริทิพย์ แก้วกระจ่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอละอุ่น มอบหมายให้นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยนางสุรีพร มากเสม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนอำเภอจากหน่วยงานภาคี ซึ่งที่ประชุมมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญ ดังนี้
1. แนวทางการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ปี 2564
2. การรับรองมาตรฐานต่าง ๆ ของแต่ละหน่วยงาน
3. แนวทางการแก้ไขปัญหาแก่วิสาหกิจชุมชน
4. ปัญหาอุปสรรคในการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
5. คำแนะนำสำหรับวิสาหกิจชุมชนที่ขอปลูกกัญชา
ในการนี้ท่านประธานได้เน้นย้ำให้เลขานุการคณะอนุกรรมการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลสถานภาพการประกอบกิจการของวิสาหกิจชุมชนทั้ง 36 วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่อำเภอละอุ่น เพื่อนำมาประกอบการจัดทำแผนการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนของอำเภอละอุ่น ต่อไป
ภาพ : นางสุรีพร มากเสม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ข่าว : นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
โพสท์ใน Uncategorized | 7 ความเห็น

#อบรมเกษตรกรยางพารา/ ปาล์มน้ำมัน

วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 นางศิริทิพย์ แก้วกระจ่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอละอุ่น มอบหมายให้นายศุภเสฎฐ์ พุฒภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยนางสาวรัชฎา อารีกูล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และนางสาวจิรวรรณ จันทร์สุข เจ้าพนักงานธุรการ ดำเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม อบรมเกษตรกรยางพารา/ ปาล์มน้ำมัน ณ ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
ภาพ : นางสาวรัชฎา อารีกูล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ข่าว : นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
โพสท์ใน Uncategorized | 2 ความเห็น

#ประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 นางศิริทิพย์ แก้วกระจ่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอละอุ่น มอบหมายให้นายศุภเสฎฐ์ พุฒภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยนางสาวรัชฎา อารีกูล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ดำเนินกิจกรรม ประเมินศักยภาพและจัดทำแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน ครั้งที่ 2 ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านในวงเพื่อส่งเสริมการผลิตและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ 2 ตำบลในวงใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
ภาพ : นางสาวรัชฎา อารีกูล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ข่าว : นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
โพสท์ใน Uncategorized | 5 ความเห็น

#ประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 นางศิริทิพย์ แก้วกระจ่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอละอุ่น มอบหมายให้นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลละอุ่น อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยมีนายสาคร พัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลละอุ่น เป็นประธาน
ภาพ : ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลละอุ่น
ข่าว : นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
โพสท์ใน Uncategorized | 3 ความเห็น

#ประชุมประชาคม เพื่อดำเนินการตามแนวทางขับเคลื่อนตำบลมั่นคง พื้นที่ปลอดภัย อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 นางศิริทิพย์ แก้วกระจ่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอละอุ่น มอบหมายให้นางสุรีพร มากเสม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมประชาคม เพื่อดำเนินการตามแนวทางขับเคลื่อนตำบลมั่นคง พื้นที่ปลอดภัย อ.ละอุ่น จ.ระนอง ตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด พ.ศ.2564 ณ บ้านบางสังโต้ง หมู่ที่ 3 ตำบลละอุ่นเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยมีนายสุทิน ประเสริฐศักดิ์ นายอำเภอละอุ่น เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 42 คน
ภาพ : นางสุรีพร มากเสม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ข่าว : นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
โพสท์ใน Uncategorized | 61 ความเห็น