#ส่งเสริมการผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิต..

#ส่งเสริมการผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิต…เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ นางพัฒนา นนทแก้ว เกษตรอำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง มอบหมายให้นางศิริทิพย์ แก้วกระจ่าง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสุรีพร มากเสม และนายศุภเสฎฐ์ พุฒภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น ร่วมกับนายจักรวาล พึ่งแตง
นางสาวฐิตาภัสร์ พัฒนมณีศักดิ์ และนางเจนจิรา สังข์ทอง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง ดำเนินการอบรมเกษตรกร กิจกรรม ส่งเสริมการผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิตโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรตามแนวทางเกษตรแบบพึ่งพาตนเองได้ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โครงการตามแผนการปฏิบัติราชการของ
จังหวัดระนอง ปี ๒๕๖๑ โดยมีนางพัชนี กุลกระโทก เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
สถานีพัฒนาที่ดินระนอง ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้ และมอบเมล็ดพันธุ์ปอเทืองแก่ผู้เข้าอบรมเพื่อหว่านในกิจกรรมวันดินโลก จำนวน ๕๐ กิโลกรัม
ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ ๑ ตำบลในวงใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

Posted in Uncategorized | 1,993 Comments

#เกษตรละอุ่นปลูกปอเทืองเนื่องในวันดินโลก.

#เกษตรละอุ่นปลูกปอเทืองเนื่องในวันดินโลก…เมื่อวันพุธที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ นางพัฒนา นนทแก้วเกษตรอำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ และนางพัชนี กุลกระโทก เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน สถานีพัฒนาที่ดินระนอง ร่วมกิจกรรมปลูกปอเทืองทั่วประเทศ เนื่องในวันดินโลก ณ สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันดินโลกในครั้งนี้ เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ให้เป็นที่ประจักษ์ถึงวิสัยทัศน์พระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน โดยองค์การสหประชาชาติ (UN) รับรองให้วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงกำหนดให้ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ โดยปลูกปอเทืองในช่วงระหว่างวันที่ ๑ – ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้ทยอยออกดอกในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ซึ่งจะใช้เวลาตั้งแต่ปลูกถึงออกดอกประมาณ ๔๕ – ๕๕ วัน

Posted in Uncategorized | 1,271 Comments

#ติดตามโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร..

#ติดตามโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร…เมื่อวันอังคารที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๓๐ น. นางพัฒนา นนทแก้ว เกษตรอำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
มอบหมายให้ นางศิริทิพย์ แก้วกระจ่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
นายศุภเสฎฐ์ พุฒภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยนายประเสริฐ มูสิก
และนายอำนวย ฉลาด คณะกรรมการกลุ่มขยายพันธุ์พืชเพื่อการจำหน่าย ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลแก่ นายวสันต์ สุขสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง
ในการเยี่ยมติดตามการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
กิจกรรมพัฒนาการเกษตรเพื่อความยั่งยืน โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
(ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน) ซึ่งกลุ่มได้ดำเนินโครงการขยายพันธุ์พืชเพื่อการจำหน่ายบ้านผาพิง เน้นให้เกิดการสร้างรายได้ และการบริหารจัดการให้เกิดความยั่งยืน
ณ หมู่ที่ ๑ ตำบลในวงเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

Posted in Uncategorized | 2,102 Comments

#ตรวจนับพัสดุการเกษตร …

#ตรวจนับพัสดุการเกษตร …วันที่ 9 ตุลาคม 2561 นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดระนอง มอบหมายให้ นายวสันต์ สุขสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ
และนางสาวฐิตาภัสร์ พัฒนมณีศักดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ คณะกรรมการ ดำเนินการตรวจนับพัสดุโครงการส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต ณ พื้นที่ หมู่​ 1​, 2​ ตำบลบางแก้ว​ หมู่ที่​ 5 ตำบลละอุ่นใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลละอุ่นเหนือ หมู่ 1 ตำบลในวงเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลในวงใต้ และหมู่ที่ 2​,​ 4 ตำบลบางพระเหนือ​ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยมีนางพัฒนา นนทแก้ว
เกษตรอำเภอละอุ่น และคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น และสมาชิกกลุ่มเข้าร่วมตรวจนับและให้ข้อมูลในครั้งนี้ด้วย

Posted in Uncategorized | 4,338 Comments

#ประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน…

เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑ โดยนางพัฒนา นนทแก้วเกษตรอำเภอละอุ่น
และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น เข้าประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดระนองในการประชุม ได้มีการแจ้งข้อราชการจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน และวางแผนการดำเนินงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

Posted in Uncategorized | 1,019 Comments

#ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ตามระบบส่งเสริมการเกษตร…

#ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ตามระบบส่งเสริมการเกษตร…เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ นางพัฒนา นนทแก้ว เกษตรอำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System)
โดยการประชุมครั้งนี้มีเนื้อหาในเรื่อง การสรุปผลการปฏิบัติงานประจำสัปดาห์ การติดตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

Posted in Uncategorized | 3,542 Comments

#มอบต้นพันธุ์มะพร้าวน้ำหอม…

#มอบต้นพันธุ์มะพร้าวน้ำหอม…เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ นางพัฒนา นนทแก้ว เกษตรอำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง พร้อมด้วยนางสุรีพร มากเสม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร มอบต้นพันธ์ุมะพร้าวน้ำหอมเเก่เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการผลิตมะพร้าวน้ำหอมเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเเละการเพิ่มมูลค่าการผลิตมะพร้าวน้ำหอมตามโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรตามแนวทางเกษตรเเบบพึ่งพาตนเองได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงปี ๒๕๖๑ ณ สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

Posted in Uncategorized | 2,244 Comments

#ติดตามโครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านบางแก้วใน..

#ติดตามโครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านบางแก้วใน..เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑
นางพัฒนา นนทแก้ว เกษตรอำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง มอบหมายให้ นางสาวชุดาภา จันทร์ชัง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับคณะกรรมการระดับอำเภอ ติดตามการดำเนินงานโครงการผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านบางแก้วใน ชุมชนที่ ๗ กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านบางแก้วใน ตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย กิจกรรมพัฒนาการเกษตรเพื่อความยั่งยืนโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน) โดยได้ให้คำแนะนำการบริหารจัดการให้เกิดความยั่งยืน ณ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

Posted in Uncategorized | 2,785 Comments

#ติดตามโครงการหญ้าหมักเพื่ออาหารสัตว์…

#ติดตามโครงการหญ้าหมักเพื่ออาหารสัตว์…เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๑
นางพัฒนา นนทแก้ว เกษตรอำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง มอบหมายให้ นางสาวชุดาภา จันทร์ชัง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมกับคณะกรรมการระดับอำเภอ ติดตามการดำเนินงานโครงการหญ้าหมักเพื่ออาหารสัตว์ ชุมชนที่ ๗ กลุ่มวิสาหกิจกลุ่มเลี้ยงวัวบ้านบางแก้วใหญ่
ตามโครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย กิจกรรมพัฒนาการเกษตรเพื่อความยั่งยืนโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน)
โดยได้ให้คำแนะนำการบริหารจัดการให้เกิดความยั่งยืน ณ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

Posted in Uncategorized | 3,735 Comments

#ตรวจพัสดุการเกษตร…

#ตรวจพัสดุการเกษตร…เมื่อวันพุธที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ นางพัฒนา นนทแก้ว เกษตรอำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง พร้อมด้วยนางสุรีพร มากเสม และนายศุภเสฏฐ์ พุฒภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมตรวจพัสดุสำหรับผลิตปุ๋ยหมัก โครงการส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต ในพื้นที่หมู่ที่ ๕ ตำบลละอุ่นเหนือ และหมู่ที่ ๕ ตำบลละอุ่นใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

Posted in Uncategorized | 3,805 Comments