#เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการตลาดและมูลค่าผลผลิตผึ้ง

#เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการตลาดและมูลค่าผลผลิตผึ้ง…เมื่อวันพุธที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑
นางพัฒนา นนทแก้ว เกษตรอำเภอละอุ่น ร่วมกับนายประโชติ นิลรัตน์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการผลิต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง และสำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น
ให้การต้อนรับนายสงวน เรืองศิริ กรรมการผู้จัดการบริษัท เชียงใหม่ เฮ้ลตี้ โปรดักส์ จำกัด
และนายเกรียงไกร คะนองเดชชาติ อดีตรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าดูพื้นที่การเลี้ยงผึ้ง
ของอำเภอละอุ่น และให้ความรู้และคำแนะนำแก่เกษตรกร เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
การตลาด และการเพิ่มมูลค่าผลผลิตผึ้ง โดยเน้นให้ความรู้เกษตรกรในเรื่องสถานการณ์การผลิต
และการตลาดผึ้ง ผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากผึ้ง การปรับตัวของเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้ง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้การเลี้ยงผึ้งกับเกษตรกร
ณ แปลงของเกษตรกร บ้านบางแกะ หมู่ที่ ๔ ตำบลละอุ่นใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

Posted in Uncategorized | 3,290 Comments

#อาสาสมัครเกษตรอำเภอละอุ่นรับมอบวัสดุโครงการ

#อาสาสมัครเกษตรอำเภอละอุ่นรับมอบวัสดุโครงการ…วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑
นางพัฒนา นนทแก้ว เกษตรอำเภอละอุ่น พร้อมด้วยนางสาวชุดาภา จันทร์ชัง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบงานอาสาสมัครเกษตรระดับอำเภอ
และอาสาสมัครเกษตรอำเภอละอุ่นรับมอบวัสดุโครงการเพิ่มศักยภาพของสถาบันเกษตรให้เข้มแข็งตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมที่ ๑.๕ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) จากนางสาวศิริวรรณ อนันตภักดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ผู้รับผิดชอบงาน อกม.จากสำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง โดยมีนางสาวฐิตาภัสร์ พัฒนมณีศักดิ์ ให้คำแนะนำการ
ใช้ชุดตรวจสอบค่า เอ็น พี เค และความเป็นกรด ด่างของดิน และสาธิตการใช้ชุดตรวจสอบ
ความเป็นกรด ด่างของน้ำ การเก็บตัวอย่างดิน ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอละอุ่นจังหวัดระนอง

Posted in Uncategorized | 3,882 Comments

# เยี่ยมกลุ่มเลี้ยงปลาหมอในกระชัง

# เยี่ยมกลุ่มเลี้ยงปลาหมอในกระชัง…เมื่อวันพุธที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑
นางพัฒนา นนทแก้ว เกษตรอำเภอละอุน จังหวัดระนอง และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานฯ เยี่ยม กิจกรรม กลุ่มเลี้ยงปลาหมอในกระชัง โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย
ชุมชนที่ ๒ ตำบลละอุ่นใต้ กลุ่มเลี้ยงปลาหมอในกระชัง ณ หมู่ที่ ๔ ตำบลละอุ่นใต้ อำเภอละอุ่น
จังหวัดระนอง

Posted in Uncategorized | 3,765 Comments

#ร่วมงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี และเปิดตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้

#ร่วมงานชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี และเปิดตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้…
เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายเฉลิม เพชรรัตน์ นายอำเภอละอุ่น ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมเตรียมความพร้อมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี และเปิดตลาดประชารัฐ
คนไทยยิ้มได้ ในการนี้นางพัฒนา นนทแก้ว เกษตรอำเภอละอุ่น และ นางสาวชุดาภา จันทร์ชัง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้
ณ บ้านเขาฝาชี หมู่ที่ ๔ ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอละอุ่น

 

Posted in Uncategorized | 3,622 Comments

# มอบปัจจัยการผลิต (ปุ๋ยอินทรีย์)

# มอบปัจจัยการผลิต (ปุ๋ยอินทรีย์)… เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑
นางพัฒนา นนทแก้ว เกษตรอำเภอละอุ่น มอบหมายให้นางจารึก กล่อมเกลี้ยง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนางสุรีพร มากเสม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร มอบปัจจัยการผลิต (ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด) ให้เเก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรตามแนวทางเกษตรแบบพึ่งตนเอง ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ปี ๒๕๖๑ ของจังหวัดระนอง กิจกรรม ส่งเสริมการผลิตมะพร้าวน้ำหอมเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร จำนวน ๓๘ ราย ปุ๋ยอินทรีย์ ๗๖ กระสอบ
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น ตำบลละอุ่นใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

Posted in Uncategorized | 4,794 Comments

#เยี่ยมกลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าในโรงเรือน..

#เยี่ยมกลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าในโรงเรือน…เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ นางพัฒนา นนทแก้ว เกษตรอำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง และนางสุรีพร มากเสม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
เยี่ยมกิจกรรมกลุ่มเพาะเห็ดนางฟ้าในโรงเรือน โครงการเสริมสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร (โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย) ชุมชนที่ ๑ ตำบลละอุ่นเหนือ
กลุ่มผลิตเห็ดนางฟ้าจำหน่ายราคากิโลกรัมละ ๖๐ บาท เก็บเกี่ยวได้วันละ ๗๐ กิโลกรัม
ณ หมู่ที่ ๕ ตำบลละอุ่นเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

Posted in Uncategorized | 6,868 Comments

#ร่วมงาน_OTOP_นวัติวิถี_และเปิดตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้

#ร่วมงาน_OTOP_นวัติวิถี_และเปิดตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้….
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายเฉลิม เพชรรัตน์ นายอำเภอละอุ่น ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมเตรียมความพร้อมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัติวิถี และเปิดตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ในการนี้นางพัฒนา นนทแก้ว เกษตรอำเภอละอุ่น มอบหมายให้ นางศิริทิพย์ แก้วกระจ่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้
ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านบุรีรัมย์ หมู่ที่ ๑ ตำบลในวงใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอละอุ่น

Posted in Uncategorized | 5,774 Comments

#เยี่ยมเยียนและให้คำแนะนำการผลิตไม้ผลคุณภาพ

#เยี่ยมเยียนและให้คำแนะนำการผลิตไม้ผลคุณภาพ… เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑
นางพัฒนา นนทแก้ว เกษตรอำเภอละอุ่น พร้อมด้วยนางสุรีพร มากเสม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับนางพัชนี กุลกระโทก เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน สถานีพัฒนาที่ดินระนอง นางอารี ปรีชา ประมงอำเภอละอุ่น เข้าเยี่ยมเยียนและให้คำแนะนำ นางพัชรี หีดรอด เกษตรกรสวนไม้ผล ให้มีการตัดแต่งกิ่งทรงพุ่มไม้ผลหลังการเก็บเกี่ยว ให้โปร่ง ไม่ทึบ แสงแดดส่องถึง เพื่อช่วยลดปัญหาศัตรูพืช
ณ หมู่ที่ ๕ ตำบลละอุ่นเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

 

Posted in Uncategorized | 5,637 Comments

#ส่งเสริมการผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิต

#ส่งเสริมการผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิต…เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑
นางพัฒนา นนทแก้ว เกษตรอำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง พร้อมด้วยนางสุรีพร มากเสม
และนายศุภเสฎฐ์ พุฒภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น
ร่วมกับนางพัชนี กุลกระโทก เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน สถานีพัฒนาที่ดินระนอง ดำเนินการทำปุ๋ยหมัก ภายใต้กิจกรรม ส่งเสริมการผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิตโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรตามแนวทางเกษตรแบบพึ่งพาตนเองได้ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการตามแผนการปฏิบัติราชการของจังหวัดระนอง ปี ๒๕๖๑
ณ ที่กองปุ๋ยหมัก หมู่ ๕ ต.ละอุ่นใต้ อ.ละอุ่น จ.ระนอง

 

Posted in Uncategorized | 4,764 Comments

#อำเภอละอุ่นปลูกปอเทืองเนื่องในวันดินโลก.

#อำเภอละอุ่นปลูกปอเทืองเนื่องในวันดินโลก…เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑
นายเฉลิม เพชรรัตน์ นายอำเภอละอุ่น พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมปลูกปอเทืองทั่วประเทศ เนื่องในวันดินโลก
ณ ที่ว่าการอำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันดินโลกในครั้งนี้ เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ให้เป็นที่ประจักษ์ถึงวิสัยทัศน์พระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนา
และอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน โดยองค์การสหประชาชาติ (UN) รับรองให้วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงกำหนดให้ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
โดยปลูกปอเทืองในช่วงระหว่างวันที่ ๑ – ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้ทยอยออกดอกในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ซึ่งจะใช้เวลาตั้งแต่ปลูกถึงออกดอกประมาณ ๔๕ – ๕๕ วัน

Posted in Uncategorized | 5,402 Comments