#จัดเวที Focus Group ประเมินข้อมูลระดับอำเภอและระดับจังหวัด

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 นางศิริทิพย์ แก้วกระจ่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอละอุ่น เป็นประธาน กิจกรรม จัดเวที Focus Group ประเมินข้อมูลระดับอำเภอและระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยมีเจ้าของแปลงพยากรณ์ไม้ผล เกษตรกรในพื้นที่ และผู้เกี่ยวข้องในระดับอำเภอ ร่วมกันประเมินข้อมูลการออกดอก-ผลผลิตในระดับอำเภอ แยกตามชนิดพืชตั้งแต่ก่อนฤดูกาลผลิต จนเสร็จสิ้นฤดูกาลผลิต นำข้อมูลเทียบเคียง ประกอบการจัดทำข้อมูลเอกภาพ และจัดทำแผนกระจายผลผลิตผลไม้ออกจากแหล่งผลิต หรือเชื่อมโยงผลผลิตจากแหล่งผลิตหลักอื่น ต่อไป
ภาพ : นายศุภเสฎฐ์ พุฒภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ข่าว : นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
Posted in Uncategorized | Leave a comment

#ประกวดกิจกรรมยุวเกษตรกรระดับเขต

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 นางศิริทิพย์ แก้วกระจ่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราขการแทนเกษตรอำเภอละอุ่น พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น เข้าร่วมกิจกรรมประกวดยุวเกษตรกรระดับเขต ณ โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยเป็นการจัดกิจกรรมผ่านระบบ Zoom Meeting มีการนำเสนอผลการดำเนินงาน ชมฐานการเรียนรู้ จำนวน 7 ฐาน และสาธิตการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น ขอขอบคุณ นายถาวร ศรีสุข เกษตรจังหวัดระนอง รวมถึงเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น ตลอดจนคณะครูโรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้ร่วมด้วยช่วยกัน จนทำให้กิจกรรมในวันนี้ประสบความสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
ภาพ /ข่าว : นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
Posted in Uncategorized | 1 Comment

#จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการศัตรูพืชแก่สมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน…

วันพุธที่ 23 มิถุนายน 2564 นางศิริทิพย์ แก้วกระจ่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอละอุ่น พร้อมด้วยนางสุรีพร มากเสม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม จัดกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกรด้านการจัดการศัตรูพืชให้สมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลในวงเหนือ หมู่ 3 ตำบลในวงเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
ในการนี้ นางไสว เดชนอก ประธานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลในวงเหนือ พร้อมด้วยสมาชิกร่วมกิจกรรม การจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการศัตรูพืช ศัตรูธรรมชาติ การจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสาน (IPM) การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน และสอนการผลิตขยายและการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา เชื้อราบิวเวอเรีย
ภาพ /ข่าว : นางสุรีพร มากเสม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
Posted in Uncategorized | 950 Comments

#จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการศัตรูพืชแก่สมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน…

วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2564 นางศิริทิพย์ แก้วกระจ่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอละอุ่น พร้อมด้วยนายศุภเสฏฐ์ พุฒภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น ดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม จัดกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกรด้านการจัดการศัตรูพืชให้สมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลในวงใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลในวงใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
ในการนี้ นางสาวพรพิศ ทองพูล ประธานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลในวงใต้ พร้อมด้วยสมาชิกร่วมกิจกรรม การจัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการศัตรูพืช ศัตรูธรรมชาติ การจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสาน (IPM) การจัดทำแผนการปฏิบัติงาน และสอนการผลิตขยายและการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มา เชื้อราบิวเวอเรีย
ภาพ : นายศุภเสฏฐ์ พุฒภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ข่าว : นางสุรีพร มากเสม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
Posted in Uncategorized | 52 Comments

#ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอละอุ่น

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 นางศิริทิพย์ แก้วกระจ่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอละอุ่น เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยมีนายสุทิน ประเสริฐศักดิ์ นายอำเภอละอุ่น เป็นประธาน
ภาพ : ประชาสัมพันธ์อำเภอละอุ่น
ข่าว : นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
Posted in Uncategorized | 15 Comments

#ประชุมเจ้าหน้าที่ตามระบบ T&V system สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น

วันที่ 14 มิถุนายน 2564 2564 นางศิริทิพย์ แก้วกระจ่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอละอุ่น เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น ตามระบบส่งเสริมการเกษตร T&V system ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยมีประเด็นการประชุม ดังนี้
1. การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
2. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
3. แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
ภาพ/ข่าว : นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
Posted in Uncategorized | 68 Comments

#ร่วมแสดงความยินดีกับนายอำเภอละอุ่น

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 นางศิริทิพย์ แก้วกระจ่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอละอุ่น นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น เข้ามอบกระเช้าของที่ระลึกผลิตภัณฑ์เด่นจากกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่อำเภอละอุ่น เพื่อร่วมแสดงความยินดีกับนายสุทิน ประเสริฐศักดิ์ นายอำเภอละอุ่น เนื่องในโอกาสย้ายมารับตำแหน่งใหม่
ในโอกาสนี้ นายอำเภอละอุ่น ได้พบปะพูดคุยข้อราชการเกี่ยวกับสถานการณ์การเกษตรในพื้นที่อำเภอละอุ่น
ภาพ : ประชาสัมพันธ์อำเภอละอุ่น
ข่าว : นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
Posted in Uncategorized | 82 Comments

#เกษตรจังหวัดระนอง จัดพิธีลงนามสัญญายืมพัสดุเครื่องผสมปุ๋ยเคมี โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service)

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 14.30 น. สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง จัดพิธีลงนามสัญญายืมพัสดุเครื่องผสมปุ๋ยเคมี ตามโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) โดยมี นายถาวร ศรีสุข เกษตรจังหวัดระนอง เกษตรอำเภอ และประธานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 5 ศูนย์ 5 อำเภอ ร่วมรับทราบข้อตกลง และลงนาม สัญญายืมพัสดุเครื่องผสมปุ๋ยเคมี จำนวน 1 เครื่องต่อศูนย์ ในการนี้นางศิริทิพย์ แก้วกระจ่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอละอุ่น มอบหมายให้ นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมนายจเร คชวงศ์ ประธานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง เข้าร่วมลงนามสัญญายืมพัสดุเครื่องผสมปุ๋ยเคมี จำนวน 1 เครื่อง ตามโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
ภาพ : สัญชาติ คงบัน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติหาร
ข่าว : นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
Posted in Uncategorized | Leave a comment

#ประชุมประจำเดือน

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 นางศิริทิพย์ แก้วกระจ่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอละอุ่น เป็นประธานการประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น ประจำเดือน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยมีประเด็นการประชุม ดังนี้
1. การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร และการวาดแปลง
2. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
3. แนวทางการดำเนินงานการปลูกกัญชง
4. โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service)
5. การประกวดศูนย์ ศจช., ศดปช. และศูนย์บริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน
6. ข่าวแจ้งเตือนการระบาดของศัตรูพืช
7. การติดตามสถานการณ์ไม้ผล ปี 2564
8. การอยู่เวรยาม และการใช้รถราชการ
9. แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
ภาพ/ข่าว : นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
Posted in Uncategorized | 1,977 Comments

ข่าวเตือนระบาดโรคและแมลงศัตรูพืช ประจำเดือนมิถุนายน 2564

1.ใบติดทุเรียน
2.หนอนกระทู้ผัก
3.ผีเสื้อมวนหวาน
4.แมลงดำหนามมะพร้าว
5.หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน
📌เกษตรละอุ่นเตือนพี่น้องเกษตรกรในเขตพื้นที่อำเภอละอุ่น และใกล้เคียง เฝ้าระวัง หากพบให้รีบดำเนินการป้องกันตามคำแนะนำข้างต้น หรือขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้าน เพื่อควบคุมและป้องกันก่อนเกิดการระบาดรุนแรง
❌⛔⛔❌
Posted in Uncategorized | 106 Comments