#อบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นางสุภัชชา ณ พัทลุง เกษตรอำเภอละอุ่น เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยกิจกรรมในครั้งนี้เน้นให้เกษตรกรได้รียนรู้ถึงวิธีการจัดการดินปุ๋ย และวิธีการดูแลสวนยางพารา ตามหลักวิชาการ
ภาพ : นางศิริทิพย์ แก้วกระจ่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ข่าว : นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
Posted in Uncategorized | 1 Comment

#เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ฯ

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นางสุภัชชา ณ พัทลุง เกษตรอำเภอละอุ่น เข้าร่วมประชุม
1. การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดอำเภอ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (กธจ.) ครั้งที่ 2/2564
2. การประชุมความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยระดับอำเภอ ครั้งที่ 2/2564
3. คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยระดับอำเภอ อำเภอละอุ่น คณะกรรมการศูนย์อำนวยการส่งเสริมฟื้นฟูการปลูกป่า และป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (คป.ปส.อ.ละอุ่น) ครั้งที่ 2/2564
ณ หอประชุมอำเภอละอุ่น อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยมีนายภักดี ศรีศาสนานนท์ นายอำเภอละอุ่น เป็นประธาน
ภาพ : ประชาสัมพันธ์อำเภอละอุ่น
ข่าว : นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
Posted in Uncategorized | 2 Comments

#ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯ ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. นางสุภัชชา ณ พัทลุง เกษตรอำเภอละอุ่น เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 2/2564 ณ หอประชุมอำเภอละอุ่น อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยมีนายภักดี ศรีศาสนานนท์ นายอำเภอละอุ่น เป็นประธาน ในการนี้ได้ประชาสัมพันธ์เรื่องการขึ้นทะเบียนเกษตรกร และการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี พ.ศ.2564
ภาพ : ประชาสัมพันธ์อำเภอละอุ่น
ข่าว : นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
Posted in Uncategorized | 1 Comment

#ประชุมเจ้าหน้าที่ตามระบบ T&V system สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 นางสุภัชชา ณ พัทลุง เกษตรอำเภอละอุ่น เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น ตามระบบส่งเสริมการเกษตร T&V system ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยมีประเด็นการประชุม ดังนี้
1. การปรับทะเบียนเกษตรกร และการวาดแปลง
2. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านในวง
3. การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามระบบ T&V System
4. โครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด
5. โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service)
4. การเบิกจ่ายงบประมาณ
ภาพ/ข่าว : นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
Posted in Uncategorized | 278 Comments

#ขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านในวง อบจ.ระนอง

วันที่ 29 มกราคม 2564 นางสุภัชชา ณ พัทลุง เกษตรอำเภอละอุ่น มอบหมายให้นางศิริทิพย์ แก้วกระจ่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น ลงพื้นที่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง และผู้นำชุมชนในท้องที่ ขับเคลื่อนการดำเนินการโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ณ โรงเรียนบ้านในวง ตำบลในวงเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยได้ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์แปลงเกษตร เพื่อเตรียมความพร้อมสถานที่ให้นักเรียนได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการปลูกพืชผักสวนครัวในช่วงเปิดเรียน ที่โรงเรียนจะกลับมาเปิดการเรียนการสอนตามปกติในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 นี้
ปล.ขอขอบคุณท่านกำนันมนัส ฉิมช่วย กำนันตำบลในวงเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง และทีมงานเป็นอย่างสูง ที่มาช่วยกันตัดหญ้ากำจัดวัชพืช ทำให้ภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบแปลงเกษตรดูสวยงาม สะอาดตา
ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น
Posted in Uncategorized | 6 Comments

#อบรมเกษตรกร

วันที่ 28 มกราคม 2564 นางสุภัชชา ณ พัทลุง เกษตรอำเภอละอุ่น เป็นประธานเปิด กิจกรรมอบรมเกษตรกร ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ดำเนินกิจกรรมโดยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อ บ่มเพาะเกษตรกรไปสู่การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ภาพ : นางสุรีพร มากเสม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ข่าว : นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
Posted in Uncategorized | 4 Comments

#อบรมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐาน GAP

วันที่ 27 มกราคม 2564 นางสุภัชชา ณ พัทลุง เกษตรอำเภอละอุ่น เป็นประธานเปิด กิจกรรมอบรมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐาน GAP และศึกษาดูงาน ณ ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลละอุ่นใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ซึ่งดำเนินกิจกรรมโดยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น มีวัตถุประสงค์ เพื่อถ่ายทอดความรู้ตามระบบมาตรฐานการผลิตทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม หรือ Good Agriculture Practices (GAP) ให้แก่เกษตรกรได้นำไปปฏิบัติในแปลงของตนเอง มุ่งเน้นการทำการเกษตรเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีตรงตามมาตรฐานที่กำหนด ได้ผลผลิตสูงคุ้มค่าการลงทุนและขบวนการผลิตจะต้องปลอดภัยต่อเกษตรและผู้บริโภค มีการใช้ทรัพยากรที่เกิดประโยชน์สูงสุด เกิดความยั่งยืนทางการเกษตรและไม่ทำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม โดยหลักการนี้ได้รับการกำหนดโดยองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO)
ภาพ : นางศิริทิพย์ แก้วกระจ่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ข่าว : นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
Posted in Uncategorized | 3 Comments

#จัดกระบวนการเรียนรู้การใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง ฯ

วันที่ 26 มกราคม 2564 นางสุภัชชา ณ พัทลุง เกษตรอำเภอละอุ่น เป็นประธานเปิด กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัยตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร ณ ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลในวงใต้ หมู่ที่ 1 ตำบลในวงใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ซึ่งดำเนินกิจกรรมโดยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สารเคมี รวมถึงวิธีการใช้สารเคมีอย่างถูกวิธี ในการนี้ได้มีการประเมินสุขภาพเกษตรกรก่อนเข้าร่วมกิจกรรม โดยการตรวจปริมาณสารเคมีในเลือด
ภาพ : นางศิริทิพย์ แก้วกระจ่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ข่าว : นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
Posted in Uncategorized | 3 Comments

#ประชุมเจ้าหน้าที่ตามระบบ T&V system สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น

วันที่ 25 มกราคม 2564 นางสุภัชชา ณ พัทลุง เกษตรอำเภอละอุ่น เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น ตามระบบส่งเสริมการเกษตร T&V system ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยมีประเด็นการประชุม ดังนี้
1. การปรับทะเบียนเกษตรกร และการวาดแปลง
2. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านในวง
3. การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามระบบ T&V System
4. การเบิกจ่ายงบประมาณ
ภาพ/ข่าว : นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
Posted in Uncategorized | 4 Comments

#กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตร

วันที่ 22 มกราคม 2564 นายถาวร ศรีสุข เกษตรจังหวัดระนอง มอบหมายให้ นางสาวฉัตติญา พรหมปองสุข หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตร จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจำนวน 5 คน คณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรอำเภอ จำนวน 5 ราย รวมจำนวน 10 คน โดยในการจัดอบรมครั้งนี้ได้ชี้แจงเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครเกษตร และแนวทางการขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัดระนองมีการถ่ายทอดความรู้และฝึกปฎิบัติ เรื่อง การจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) โดย นางสาวฉัตติญา พรหมปองสุข และเรื่องการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน โดยหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชและคณะ ซึ่งในการจัดกิจกรรมดังกล่าวผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้
ที่ได้รับไปขยายผลถ่ายทอดให้แก่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน และเกษตรกรในพื้นที่ตามภารกิจต่อไป
ภาพ : นายศุภลักษณ์ เศรษฐสกุลชัย นักวิขาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ข่าว : นายกิตติธัช สัจจากุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
Posted in Uncategorized | 3 Comments