#ประชุมเจ้าหน้าที่ตามระบบ T&V system สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 นางสาวรัชนี นิลละออ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอละอุ่น เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น ตามระบบส่งเสริมการเกษตร T&V system ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยมีประเด็นการประชุม ดังนี้
1. การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
2. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) วางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับคำสั่งจังหวัดระนอง
3. การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตร (กสก.)
4. แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
ภาพ/ข่าว : นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
โพสท์ใน Uncategorized | 46 ความเห็น

#ประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2564

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 นางสาวรัชนี นิลละออ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอละอุ่น เป็นประธานการประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยมีประเด็นการประชุม ดังนี้
1. การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร และการวาดแปลง
2. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
3. ระนองโมเดล
4. การบันทึกข้อมูลเกษตรกรในฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตร (กสก.)
5. แผนปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
6. การอยู่เวรยาม
ภาพ/ ข่าว : นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
โพสท์ใน Uncategorized | 34 ความเห็น

#สัมมนาพัฒนาเจ้าหน้าที่และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ ศพก.

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 นางสาวรัชนี นิลละออ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอละอุ่น มอบหมายให้นางศิริทิพย์ แก้วกระจ่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการสัมมนาพัฒนาเจ้าหน้าที่และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านแอพพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings จัดโดย สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา
ภาพ : นางศิริทิพย์ แก้วกระจ่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ข่าว : นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
โพสท์ใน Uncategorized | 35 ความเห็น

📣📣📣ข่าวเตือนระบาดโรคและแมลงศัตรูพืช ประจำเดือนสิงหาคม 2564 1. โรคใบร่วงชนิดใหม่ยางพารา 2. โรคราน้ำค้างพืชตระกูลแตง 3. โรคแอนแทรคโนสพริก 4. หนอนเจาะขั้วผลเงาะ 5. หนอนกระทู้ผัก 6. ผีเสื้อมวนหวานมังคุด 📌เกษตรละอุ่นเตือนพี่น้องเกษตรกรในเขตพื้นที่อำเภอละอุ่น และใกล้เคียง เฝ้าระวัง หากพบให้รีบดำเนินการป้องกันตามคำแนะนำข้างต้น หรือขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้าน เพื่อควบคุมและป้องกันก่อนเกิดการระบาดรุนแรง ❌⛔⛔❌

โพสท์ใน Uncategorized | 26 ความเห็น

#ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯ ครั้งที่ 7/2564

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวรัชนี นิลละออ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอละอุ่น เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 7/2564 ณ หอประชุมอำเภอละอุ่น อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยมีนายสุทิน ประเสริฐศักดิ์ นายอำเภอละอุ่น เป็นประธาน ในการนี้ได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น ดังนี้
1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี พ.ศ.2564
2. การรับสมัครเกษตรกรข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน GAP ประจำปี พ.ศ.2564
3. ข่าวเตือนระบาดโรคและแมลงศัตรูพืช
ภาพ : ประชาสัมพันธ์อำเภอละอุ่น
ข่าว : นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
โพสท์ใน Uncategorized | 1,679 ความเห็น

#ประชุมประจำเดือน

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นางสาวรัชนี นิลละออ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอละอุ่น เป็นประธานการประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยมีประเด็นการประชุม ดังนี้
1. การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร และการวาดแปลง
2. คำสั่งจังหวัดระนอง ที่ 1703/2564 เรื่อง มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดระนอง
3. ประกาศอำเภอละอุ่น เรื่อง มาตรการกำหนดเงื่อนไขขอความร่วมมือแรงงานต่างด้าวไม่ให้ออกนอกพื้นที่ด้วยตนเอง
4. แผนปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
ภาพ/ ข่าว : นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
โพสท์ใน Uncategorized | 2,384 ความเห็น

#ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคระดับอำเภอ (ศปก.อ.) ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 นางสาวรัชนี นิลละออ รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอละอุ่น เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคระดับอำเภอ (ศปก.อ.) ครั้งที่ 2/2564 ณ หอประชุมอำเภอละอุ่น อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยมีนายสุทิน ประเสริฐศักดิ์ นายอำเภอละอุ่น เป็นประธาน ซึ่งการประชุมมีประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
1. การบริการจัดการการฉีดวัคซีนและสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่
2. คำสั่งจังหวัดระนอง ที่ 1703/2564 เรื่อง มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดระนอง
3. แนวทางในการดำเนินงานคัดกรองประชาชนเข้า-ออก จังหวัดระนอง ของด่านคัดกรองในพื้นที่อำเภอละอุ่น
4. การดำเนินการของสถานศึกษา ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
5. ร่วมพิจารณา ร่างประกาศอำเภอละอุ่น เรื่อง มาตรการกำหนดเงื่อนไขขอความร่วมมือแรงงานต่างด้าวไม่ให้ออกนอกพื้นที่ด้วยตนเอง
ภาพ/ข่าว : นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
โพสท์ใน Uncategorized | 25 ความเห็น

สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวรัชนี นิลละออ เนื่องในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่ง เกษตรอำเภอละอุ่น

โพสท์ใน Uncategorized | 20 ความเห็น

#ประชุมประชาคม เพื่อดำเนินการตามแนวทางขับเคลื่อนตำบลมั่นคง พื้นที่ปลอดภัย อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นางศิริทิพย์ แก้วกระจ่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอละอุ่น มอบหมายให้นางสุรีพร มากเสม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมประชาคม เพื่อดำเนินการตามแนวทางขับเคลื่อนตำบลมั่นคง พื้นที่ปลอดภัย อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด พ.ศ.2564 ณ ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลละอุ่นใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยมีนายนิติธร เดชาราชสีห์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองพร้อมด้วยชุดปฏิบัติการประจำตำบลละอุ่นใต้ เป็นประธาน
ภาพ : ประชาสัมพันธ์อำเภอละอุ่น
ข่าว : นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
โพสท์ใน Uncategorized | 15 ความเห็น

#ประชุมประชาคม เพื่อดำเนินการตามแนวทางขับเคลื่อนตำบลมั่นคง พื้นที่ปลอดภัย อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 นางศิริทิพย์ แก้วกระจ่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอละอุ่น มอบหมายให้นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมประชาคม เพื่อดำเนินการตามแนวทางขับเคลื่อนตำบลมั่นคง พื้นที่ปลอดภัย อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด พ.ศ.2564 ณ ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยมีนายสุทิน ประเสริฐศักดิ์ นายอำเภอละอุ่น เป็นประธาน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 47 คน
ภาพ : ประชาสัมพันธ์อำเภอละอุ่น
ข่าว : นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
โพสท์ใน Uncategorized | 10 ความเห็น