โครงการ9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ

โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

     อำเภอละอุ่นมีจำนวน  8  ชุมชน ได้รับการอนุมัติโครงการจำนวน  22  โครงการ  โดยดำเนินกิจกรรม ดังนี้

  • ด้านการผลิตพืช                     จำนวน           13  โครงการ
  • ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์         จำนวน             4  โครงการ
  • ด้านปศุสัตว์                            จำนวน             4  โครงการ
  • ด้านการผลิตอาหาร/แปรรูป  จำนวน             1  โครงการ

– งบประมาณที่ได้รับรวม 17,417,200 บาท
เป็นค่าวัสดุ 7,812,519 บาท เป็นค่าแรงงาน 9,658,609 บาท

– งบประมาณที่ใช้ไปรวม 16,895,625 บาท
เป็นค่าวัสดุ 7,811,475 บาท เป็นค่าแรงงาน 9,084,150 บาท

– งบประมาณคงเหลือรวม 575,575 บาท
เป็นค่าวัสดุ 1,116 บาท เป็นค่าแรงงาน 574,459 บาท
การใช้งบประมาณคิดเป็นร้อยละ  96.71