แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564

• แบบคำร้องขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564

  –  แบบฟอร์ม ทบก.01

–  แบบฟอร์มหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ที่ดินกรณีไม่มีเอกสารสิทธิ์ (กรณีที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์)

  – แบบคำร้องอื่น ๆ (ยกเลิกครัวเรือนเกษตรกร/ปรับปรุงข้อมูลสมาชิกครัวเรือน/เปลี่ยนหัวหน้าครัวเรือน/เปลี่ยนสถานที่ขึ้นทะเบียน)