ข้อมูลพื้นฐานการเกษตร

พื้นที่ทำการเกษตร

พื้นที่ทำการเกษตร (ไร่)

ทำนา ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชไร่, พืชผัก, ไม้ดอก พื้นที่อื่นทางการเกษตร รวม
16.23 9,752 104,132 164.02 52,371.75 159,683

ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม  2559

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรกร

ครัวเรือนทั้งหมด (ครัวเรือน) ครัวเรือนเกษตร (ครัวเรือน) รายได้เฉลี่ย/คน/ปี (บาท)

6,222

3,623

94,560

ที่มา  : ข้อมูลรายได้จาก จปฐ ปี 2559

ที่มา  :  ครัวเรือนเกษตรกรจาก ทบก. ปี 2559

ที่มา  :  ครัวเรือนทั้งหมดจาก  ที่ทำการปกครองอำเภอละอุ่น

พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ

ชนิดพืช พื้นที่ปลูก (ไร่) พื้นที่เก็บเกี่ยว (ไร่) ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่) ราคาเฉลี่ย (บาท/กก.)
ยางพารา 83,909 70,299 178 50
ปาล์มน้ำมัน 13,284 11,989 2,897.24 5.20
กาแฟ 5,969 5,553 197 67
มะม่วงหิมพานต์
มังคุด 2,131 1,262 838 32
ทุเรียน 6,961 4,191 1,025 64
ลองกอง 341 341 232 13.92
เงาะ 123 123 602 24
สะตอ 243 243 502 45
หมาก 874 760 3,102 10.22
จำปาดะ 3 3 450 21
มะพร้าว 126 126 1,572 14.68
รวม 113,964 94,890

ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม  2559

 

ข้อมูลสถาบันเกษตรกร

กลุ่ม จำนวน (กลุ่ม จำนวนสมาชิก(คน)
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 16 292
กลุ่มยุวเกษตรกร 6 162
กลุ่มส่งเสริมอาชีพ 13 172
วิสาหกิจชุมชน 35 702

ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม  2559