ภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบ

วิสัยทัศน์
–  สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่นเป็นหน่วยงานที่มุ่งมั่นพัฒนาเกษตรกรให้มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง
ชุมชนเข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และอยู่บนฐานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

บทบาท
1. ดำเนินการส่งเสริมการผลิตพืช ธุรกิจเกษตร และสถาบันเกษตรกร
2. ปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมาย พระราชบัญญัติ และกฏกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
3. กำกับ ดูแล และสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานเกษตรอำเภอ
4. ประสานการพัฒนาการเกษตรในจังหวัด
5. ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

บทบาทหน้าที่ของสำนักงานเกษตรอำเภอ
1. การดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และองค์กรเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและสามารถ       พึ่งพาตนเองได้
2. การดำเนินการส่งเสริมและประสานงานการถ่ายทอดความรู้การผลิต และจัดการผลผลิตพืช ประมง ปศุสัตว์ ให้บริการและส่งเสริมอาชีพการเกษตรทุกสาขา
3. การดำเนินการฝึกอบรมอาชีพเกษตรกร เพื่อให้สามารถผลิตและจัดการสินค้าเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. การดำเนินให้บริการทางการเกษตรเพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร
5. การดำเนินการผลิตและเผยแพร่เอกสาร คำแนะนำ และสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อใช้ในการส่งเสริมการเกษตร
6. การดำเนินการเกี่ยวกับการประสานงานการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ
7. การดำเนินการด้านความร่วมมือในการเชื่อมโยงและพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร
8. การกำหนดระบบและดำเนินการเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน

หน้าที่
งานบริหาร มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. ควบคุม กำกับ การบริหารงานบุคคลของสำนักงานเกษตรอำเภอ
2. ศึกษาวิเคราะห์ และวางแผนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในเขตอำเภอให้เป็นไปตามนโยบายของทางราชการ
3. ควบคุมกำกับ ติดตามการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานที่กำหนดไว้
4. ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่กำหนดให้เป็นอำนาจของเกษตรอำเภอ หรือตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรกำหนด หรือเกษตรจังหวัดมอบหมาย
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 งานธุรการ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้
1. งานธุรการ – งานสารบรรณ
2. งานการเงิน-บัญชีและพัสดุ
3. การบันทึกข้อมูลเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์
4. งานด้านประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

งานส่งเสริมการเกษตร มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

 1. เป็นเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร และรับผิดชอบศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
 2. ศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่เกษตรกรและชุมชนเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการส่งเสริมการเกษตรใน ตำบลที่รับผิดชอบ
 3. ส่งเสริมและประสานการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิตและการจัดการผลผลิตพืช – ประมงน้ำจืด และปศุสัตว์
 4. ให้บริการส่งเสริมอาชีพ การดำเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
 5. ให้คำปรึกษาและสนับสนุนให้เกษตรกรและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตร
 6. รับผิดชอบในการจัดทำข้อมูล และรายงานผลการดำเนินงาน ของสำนักงานเกษตรอำเภอ
 7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

งานสถาบันเกษตรกร มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้

 1. การดำเนินงานพ.ร.บ. วิสาหกิจชุมชน
 2. ให้บริการส่งเสริมอาชีพ การดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
 3. การช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ
 4. .ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย