#เข้าร่วมประชุม ก.ช.ภ.อ.ละอุ่น

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นายสุทิน ประเสริฐศักดิ์ นายอำเภอละอุ่น เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอำเภอละอุ่น (ก.ช.ภ.อ.ละอุ่น) ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ในการนี้ นางสาวรัชนี นิลละออ เกษตรอำเภอละอุ่น ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยได้รายงานผลการดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ (ด้านพืช) เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา รายระเอียดดังต่อไปนี้ อำเภอละอุ่น มีเกษตรกรยื่นแบบแสดงความจำนงขอรับการช่วยเหลือ (แบบ กษ 01) ด้านพืช ทั้งสิ้น จำนวน 5 ราย พื้นที่เสียหาย จำนวน 5 แปลง เนื้อที่ 4-1-0 ไร่ เงินช่วยเหลือ 17,204 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสี่บาทถ้วน) มีรายละเอียด ดังนี้- ตำบล ละอุ่นเหนือ เนื้อที่เสียหาย 1-2-0 ไร่ เงินช่วยเหลือ 6,072 บาท1. นาง สายรุ้ง โพธิ์คีรี พืช ปาล์มน้ำมัน เนื้อที่เสียหาย 0-2-0 ไร่ เงินช่วยเหลือ 2,024 บาท2. นาง วิลาศ บำรุงเขตร พืช ปาล์มน้ำมัน เนื้อที่เสียหาย 1-0-0 ไร่ เงินช่วยเหลือ 4,048 บาท- ตำบล บางพระเหนือ เนื้อที่เสียหาย 2-3-0 ไร่ เงินช่วยเหลือ 11,132 บาท1. นาง วิเชียร ใสสด พืช ปาล์มน้ำมัน เนื้อที่เสียหาย 0-3-0 ไร่ เงินช่วยเหลือ 3,036 บาท2. นาง สมัย ทำคง พืช ปาล์มน้ำมัน เนื้อที่เสียหาย 1-0-0 ไร่ เงินช่วยเหลือ 4,048 บาท3. นาง รุ่งนภา หนูหอม พืช ปาล์มน้ำมัน เนื้อที่เสียหาย 1-0-0 ไร่ เงินช่วยเหลือ 4,048 บาท ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามรายละเอียดข้างต้นภาพ/ ข่าว : นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น