การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564

กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลไปใช้วางแผนการผลิต การตลาด และส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรได้อย่างถูกต้องเหมาะสม รวมถึงใช้ในการดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆของภาครัฐ  เช่นการช่วยเหลือหรือเยียวยาเกษตรกรตามมาตรการ ตามมติ ครม.  การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง เป็นต้น

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1) ครัวเรือนเกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนจะต้องเป็นผู้ประกอบการเกษตร เป็นอาชีพหลัก หรือ

อาชีพรองก็ได้

2) ครัวเรือนเกษตรกร 1 ครัวเรือน จะมีตัวแทนมาขอขึ้นทะเบียนได้เพียง 1 คน

3) เกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนต้องบรรลุนิติภาวะ และมีสัญชาติไทย กรณีที่เป็นนิติบุคคล จะต้องมีการมอบหมายผู้แทนมาขึ้นทะเบียน

สถานที่ขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

1) เกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม

– สามารถแจ้งปรับปรุงได้ที่สํานักงานเกษตรอําเภอ

– สามารถแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผ่าน DOAE Farmbook Application
ด้วยโทรศัพท์Smartphone ได้ด้วยตนเอง **Application FARMBOOK ใช้ได้เฉพาะแปลงเดิม – รายเดิม เท่านั้น**

2) เกษตรกรรายใหม่ รวมไปถึงเกษตรกรรายเดิม แต่เพิ่มแปลงใหม่

– ให้ยื่นเอกสารที่สํานักงานเกษตรอําเภอที่ตั้งแปลงที่ทํากิจกรรมการเกษตรอยู่

เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

1) เกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม

– บัตรประจําตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน สมุดทะเบียนเกษตรกร

2) เกษตรกรรายใหม่ หรือ รายเดิม เพิ่มแปลงใหม่

– บัตรประจําตัวประชาชน  ทะเบียนบ้าน สมุดทะเบียนเกษตรกร (รายเดิม)

–  หลักฐานแสดงสิทธิการถือครองที่ดินตัวจริง หรือสําเนาที่มีการรับรองสําเนาจากผู้ครอบครอง

– แบบคำร้อง (ทบก.01) และแบบฟอร์มอื่นๆ ที่จำเป็น ได้แก่ แบบฟอร์มหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ที่ดินกรณีไม่มีเอกสารสิทธิ์ พร้อมวาดแผนที่ และจัดพิกัดแปลง (ขอรับได้สำนักงานเกษตรอำเภอ)

* พื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ให้เกษตรกรสามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์

การเพาะปลูกของเกษตรกร และประมาณการผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดในช่วงเวลต่างๆได้อย่างถูกต้อง แต่จะต้องมีผู้นำชุมชนเป็นผู้รับรองการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ โดยเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนต้องไม่อ้างกรรมสิทธิ์หรือถือครองพื้นที่นั้น โดยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรมีหน้าที่รับจดแจ้งข้อมูลจากเกษตรกรเท่านั้น  หากมีการประมวลผลจัดส่งข้อมูลเพื่อเข้าร่วมโครงการ มาตรการต่างๆ พื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ จะได้รับสิทธ์เข้าร่วมโครงการ มาตรการต่างๆ หรือไม่ ให้เป็ฯไปตามเงื่อนไขโครงการมาตรการนั้นๆ*

สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น ขอให้ประชาสัมพันธ์ ให้เกษตรกรที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรหรือขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้วให้มาปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน เพื่อสิทธิประโยชน์ของตัวเกษตรกรเอง

ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น