Daily Archives: กุมภาพันธ์ 24, 2021

# ประชุมทางไกล (Video Conference) โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด #

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายถาวร ศรีสุข … Continue reading

Posted in Uncategorized | 2 Comments

#ติดตามเยี่ยมเยียนกลุ่มยุวเกษตรกร

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นางสุภัชชา ณ พ … Continue reading

Posted in Uncategorized | 88 Comments

#ถ่ายทอดความรู้ เน้นการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตและการเชื่อมโยงตลาด ครั้งที่ 2

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นางสุภัชชา ณ พ … Continue reading

Posted in Uncategorized | 69 Comments

#ประชุมเจ้าหน้าที่ตามระบบ T&V system สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นางสุภัชชา ณ พ … Continue reading

Posted in Uncategorized | 77 Comments

#ประชุมคืนข้อมูลสู่ชุมชน หาหนทางยกระดับเศรษฐกิจ ฯ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นางสุภัชชา ณ พ … Continue reading

Posted in Uncategorized | 3 Comments

#จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นางสุภัชชา ณ พ … Continue reading

Posted in Uncategorized | 2 Comments

#วิเคราะห์จัดทำแผนรายงานแปลง ฯ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นางสุภัชชา ณ พ … Continue reading

Posted in Uncategorized | 2 Comments

#ประชุมเจ้าหน้าที่ตามระบบ T&V system สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นางสุภัชชา ณ พ … Continue reading

Posted in Uncategorized | ปิดความเห็น บน #ประชุมเจ้าหน้าที่ตามระบบ T&V system สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น