Daily Archives: มกราคม 12, 2021

#ประชุมเจ้าหน้าที่ตามระบบ T&V system สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น

วันที่ 11 มกราคม 2564 นางสุภัชชา ณ พัทลุ … Continue reading

Posted in Uncategorized | 2,392 Comments

#เยี่ยมเยียน Young Smart Farmer และส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 7 มกราคม 2564 นางสุภัชชา ณ พัทลุง … Continue reading

Posted in Uncategorized | 56 Comments

#ประชุมประจำเดือนมกราคม 2564

วันที่ 6 มกราคม 2564 นางสุภัชชา ณ พัทลุง … Continue reading

Posted in Uncategorized | 200 Comments

#จัดกระบวนการเรียนรู้ระยะที่ 1 ประเมินสถานการณ์ ฯ

วันที่ 6 มกราคม 2564 นางสุภัชชา ณ พัทลุง … Continue reading

Posted in Uncategorized | 28 Comments

📣📣📣📣📣วิสาหกิจชุมชนในอำเภอละอุ่น อย่าลืมมาต่อทะเบียนกันนะจ๊ะ

Posted in Uncategorized | 25 Comments

#อบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer

วันที่ 5 มกราคม 2564 นางสุภัชชา ณ พัทลุง … Continue reading

Posted in Uncategorized | 179 Comments

#เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ฯ

วันที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นางสุ … Continue reading

Posted in Uncategorized | 20 Comments

#ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯ ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสุ … Continue reading

Posted in Uncategorized | 20 Comments