Author Archives: laun

#อำเภอละอุ่นจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564

วันที่ 25 มีนาคม 2564 นายนิติธร เดชาราชส … Continue reading

Posted in Uncategorized | 358 Comments

#อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 23-24 มีนาคม 2564 นางศิริทิพย์ แก … Continue reading

Posted in Uncategorized | 5 Comments

#ประชุมการดำเนินงานด้านการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด

วันที่ 19 มีนาคม 2564 นายภักดี ศรีศาสนาน … Continue reading

Posted in Uncategorized | 707 Comments

#ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564

วันที่ 10 มีนาคม 2564 นางศิริทิพย์ แก้วก … Continue reading

Posted in Uncategorized | 279 Comments

#จัดทำเวทีขยายผลถ่ายทอดความรู้อาสาสมัครเกษตร

วันที่ 9 มีนาคม 2564 นางศิริทิพย์ แก้วกร … Continue reading

Posted in Uncategorized | 103 Comments

#การป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานและการผลิตขยายสารสกัดธรรมชาติ

วันที่ 9 มีนาคม 2564 นางศิริทิพย์ แก้วกร … Continue reading

Posted in Uncategorized | 106 Comments

#ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2564

วันที่ 3 มีนาคม 2564 นางสุภัชชา ณ พัทลุง … Continue reading

Posted in Uncategorized | 105 Comments

#ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯ ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสุ … Continue reading

Posted in Uncategorized | 96 Comments

# ประชุมทางไกล (Video Conference) โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด #

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายถาวร ศรีสุข … Continue reading

Posted in Uncategorized | 2 Comments

#ติดตามเยี่ยมเยียนกลุ่มยุวเกษตรกร

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นางสุภัชชา ณ พ … Continue reading

Posted in Uncategorized | 109 Comments