#ประชุมประจำเดือน

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 นางศิริทิพย์ แก้วกระจ่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอละอุ่น เป็นประธานการประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น ประจำเดือน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยมีประเด็นการประชุม ดังนี้
1. การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร และการวาดแปลง
2. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
3. แนวทางการดำเนินงานการปลูกกัญชง
4. โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service)
5. การประกวดศูนย์ ศจช., ศดปช. และศูนย์บริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน
6. ข่าวแจ้งเตือนการระบาดของศัตรูพืช
7. การติดตามสถานการณ์ไม้ผล ปี 2564
8. การอยู่เวรยาม และการใช้รถราชการ
9. แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
ภาพ/ข่าว : นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
Posted in Uncategorized | 223 Comments

ข่าวเตือนระบาดโรคและแมลงศัตรูพืช ประจำเดือนมิถุนายน 2564

1.ใบติดทุเรียน
2.หนอนกระทู้ผัก
3.ผีเสื้อมวนหวาน
4.แมลงดำหนามมะพร้าว
5.หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน
📌เกษตรละอุ่นเตือนพี่น้องเกษตรกรในเขตพื้นที่อำเภอละอุ่น และใกล้เคียง เฝ้าระวัง หากพบให้รีบดำเนินการป้องกันตามคำแนะนำข้างต้น หรือขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้าน เพื่อควบคุมและป้องกันก่อนเกิดการระบาดรุนแรง
❌⛔⛔❌
Posted in Uncategorized | 1 Comment

#ประชุมเจ้าหน้าที่ตามระบบ T&V system สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 นางศิริทิพย์ แก้วกระจ่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอละอุ่น เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น ตามระบบส่งเสริมการเกษตร T&V system ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยมีประเด็นการประชุม ดังนี้
1. การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
2. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
3. โครงการพัฒนาธุรกิจริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service)
4. แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
ภาพ/ข่าว : นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
Posted in Uncategorized | Leave a comment

#ประชุมเจ้าหน้าที่ตามระบบ T&V system สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 นางศิริทิพย์ แก้วกระจ่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอละอุ่น เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น ตามระบบส่งเสริมการเกษตร T&V system ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยมีประเด็นการประชุม ดังนี้
1. การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
2. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
3. การรายงานการผลิตไม้ยืนต้น ปี 2564
4. แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
ภาพ/ข่าว : นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
Posted in Uncategorized | Leave a comment

📣📣📣สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่นรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลไม้ผ่านกลไกการกระจายผลผลิตภายในประเทศ (รถเร่ผลไม้ไทยน่าช็อป)

Posted in Uncategorized | Leave a comment

#ประชุมประจำเดือนเมษายน 2564

วันที่ 3 พฤษภาคม 2564 นางศิริทิพย์ แก้วกระจ่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอละอุ่น เป็นประธานการประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น ประจำเดือนเมษายน 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยมีประเด็นการประชุม ดังนี้
1. การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
2. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
3. โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ และเชื่อมโยงตลาด
4. โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service)
5. การประกวดศูนย์ ศจช., ศดปช. และศูนย์บริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน
6. ข่าวแจ้งเตือนการระบาดของศัตรูพืช
7. การติดตามสถานการณ์ไม้ผล ปี 2564
8. การอยู่เวรยาม และการใช้รถราชการ
9. แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
10. เรื่องร้องเรียนของเกษตรกรในพื้นที่
ภาพ/ข่าว : นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
Posted in Uncategorized | Leave a comment

📣📣📣ข่าวเตือนระบาดโรคและแมลงศัตรูพืช ประจำเดือนพฤษภาคม 2564📣📣📣

❎❌⛔
1.ไรสี่ขามะพร้าว
2.​ หนอนกินใต้เปลือกลองกอง
3.​ หนอนหัวดำมะพร้าว
4.​ โรครากเน่าโคนเน่าในทุเรียน
⛔❌❎
📌เตือนพี่น้องเกษตรกรในเขตพื้นที่อำเภอละอุ่น และใกล้เคียง เฝ้าระวัง หากพบให้รีบดำเนินการป้องกันตามคำแนะนำข้างต้น หรือขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้าน เพื่อควบคุมและป้องกันก่อนเกิดการระบาดรุนแรง
Posted in Uncategorized | Leave a comment

#ตรวจเยี่ยมจุดตรวจในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564

วันที่ 16 เมษายน 2564 นางศิริทิพย์ แก้วกระจ่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอละอุ่น ตรวจเยี่ยมจุดตรวจในพื้นที่อำเภอละอุ่น ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564
1. จุดตรวจบ้านบางใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลบางพระเหนือ
2. จุดตรวจหลักบ้านบางนา หมู่ที่ 3 ตำบลบางพระใต้
3. จุดตรวจหลักบ้านเขาฝาชี หมู่ที่ 4 ตำบลบางแก้ว
4. จุดตรวจบ้านปากแพรก หมู่ที่ 5 ตำบลละอุ่นเหนือ
5. ด่านชุมชนบ้านคอกช้าง หมู่ที่ 2 ตำบลในวงเหนือ
ภาพ : นางศิริทิพย์ แก้วกระจ่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอละอุ่น
ข่าว : นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
Posted in Uncategorized | 1,992 Comments

#เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ฯ

วันที่ 8 เมษายน 2564 นางศิริทิพย์ แก้วกระจ่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอละอุ่น เข้าร่วมประชุม
1. การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดอำเภอ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (กธจ.) ครั้งที่ 4/2564
2. การประชุมความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยระดับอำเภอ ครั้งที่ 4/2564
3. คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยระดับอำเภอ อำเภอละอุ่น คณะกรรมการศูนย์อำนวยการส่งเสริมฟื้นฟูการปลูกป่า และป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (คป.ปส.อ.ละอุ่น) ครั้งที่ 4/2564
4. คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศการสงกรานต์ พ.ศ.2564
ณ ห้องประชุมอำเภอละอุ่น อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยมีนายภักดี ศรีศาสนานนท์ นายอำเภอละอุ่น เป็นประธาน
ภาพ : ประชาสัมพันธ์อำเภอละอุ่น
ข่าว : นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
Posted in Uncategorized | 107 Comments

#ประชุมเจ้าหน้าที่ตามระบบ T&V system สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น

วันที่ 5 เมษายน 2564 นางศิริทิพย์ แก้วกระจ่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอละอุ่น เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น ตามระบบส่งเสริมการเกษตร T&V system ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยมีประเด็นการประชุม ดังนี้
1. การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
2. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
3. สรุปผลการติดตามงานโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ตามพระราชดำริฯ
4. แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
5. การสำรวจข้อมูลผู้เลี้ยงแมลงเศรษฐกิจในพื้นที่อำเภอละอุ่น
ภาพ/ข่าว : นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
Posted in Uncategorized | 27 Comments