#อำเภอละอุ่นจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564

วันที่ 25 มีนาคม 2564 นายนิติธร เดชาราชสีห์ ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอละอุ่น เป็นประธานพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 โดยมีนางศิริทิพย์ แก้วกระจ่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทนเกษตรอำเภอละอุ่น กล่าวรายงาน ภายในงานมีการจัดนิทรรศการถ่ายทอดความรู้ จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง และวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ ให้แก่พี่น้องเกษตรกรที่เข้าร่วมงาน ซึ่งมีสถานีเรียนรู้หลัก จำนวน 5 สถานี ได้แก่
สถานีเรียนรู้ที่ 1 เทคโนโลยีการผลิตมังคุดคุณภาพ
สถานีเรียนรู้ที่ 2 เทคโนโลยีการผลิตทุเรียนคุณภาพ
สถานีเรียนรู้ที่ 3 การจัดการระบบน้ำในสวนผลไม้
สถานีเรียนรู้ที่ 4 การจัดการศัตรูพืชในสวนผลไม้
สถานีเรียนรู้ที่ 5 การผลิตปุ๋ยหมักเพื่อลดต้นทุนการผลิต
นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายสินค้าเกษตรจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร Young Smart Farmer วิสหกิจชุมชน และปิดท้ายกิจกรรมด้วยการจับแจกของรางวัลมอบให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมงาน มีเกษตรกรให้ความสนใจเข้าร่วมงาน จำนวน150 คน
ภาพ : ประชาสัมพันธ์สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง
ข่าว : นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
Posted in Uncategorized | 183 Comments

#อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 23-24 มีนาคม 2564 นางศิริทิพย์ แก้วกระจ่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน เกษตรอำเภอละอุ่น มอบหมายให้นางสาวรัชฎา อารีกูล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในส่วนภูมิภาค เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบ e-GP รวมถึงวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรับปรุงใหม่ ได้อย่างถูกต้อง ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม ชั้น 1 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระนอง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
ภาพ : นางสาวรัชฎา อารีกูล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ข่าว : นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
Posted in Uncategorized | Leave a comment

#ประชุมการดำเนินงานด้านการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด

วันที่ 19 มีนาคม 2564 นายภักดี ศรีศาสนานนท์ นายอำเภอละอุ่น มอบหมายให้ นางศิริทิพย์ แก้วกระจ่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน เกษตรอำเภอละอุ่น เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานด้านการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล จังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมโกมาซุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระนอง โดยมีนายสุธี ขันทอง สหกรณ์จังหวัดระนอง เป็นประธาน
ภาพ : นางศิริทิพย์ แก้วกระจ่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ข่าว : นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
Posted in Uncategorized | 680 Comments

#ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564

วันที่ 10 มีนาคม 2564 นางศิริทิพย์ แก้วกระจ่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน เกษตรอำเภอละอุ่น พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มไม้กวาดดอกอ้อบ้านห้วยนายร้อย ร่วมให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการเก็บคะแนนการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564 นำโดยนางสาวฉัตติญา พรหมปองสุข หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มไม้กวาดดอกอ้อบ้านห้วนายร้อย หมู่ที่ 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
ภาพ : นางสุรีพร มากเสม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ข่าว : นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
Posted in Uncategorized | 240 Comments

#จัดทำเวทีขยายผลถ่ายทอดความรู้อาสาสมัครเกษตร

วันที่ 9 มีนาคม 2564 นางศิริทิพย์ แก้วกระจ่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน เกษตรอำเภอละอุ่น มอบหมายให้นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ดำเนินกิจกรรม จัดทำเวทีขยายผลถ่ายทอดความรู้อาสาสมัครเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำความรู้ เรื่อง การจัดทำแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) มาขยายผลให้เกษตรกรได้นำไปใช้วางแผนวิเคราะห์ตนเอง สามารถแก้ไขปัญหาทางการเกษตรของตนเอง ต่อยอดสู่การพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร การเพิ่มผลผลิต การลดต้นทุน เพิ่มช่องทางการจำหน่าย และการเพิ่มมูลค่าสินค้าของตนเองได้
ภาพ : นายศุภาเสฎฐ์ พุฒภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ข่าว : นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
Posted in Uncategorized | 76 Comments

#การป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานและการผลิตขยายสารสกัดธรรมชาติ

วันที่ 9 มีนาคม 2564 นางศิริทิพย์ แก้วกระจ่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน เกษตรอำเภอละอุ่น พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น ร่วมกับกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช จังหวัดสุราษฎร์ธานี ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร ปีงบประมาณ 2564 กิจกรรม ฝึกอบรมเกษตรกร และประชาชนทั่วไป หลักสูตร การป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานและการผลิตขยายสารสกัดธรรมชาติ ณ ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลละอุ่นใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
ภาพ : นางสุรีพร มากเสม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ข่าว : นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
Posted in Uncategorized | 78 Comments

#ประชุมประจำเดือนมีนาคม 2564

วันที่ 3 มีนาคม 2564 นางสุภัชชา ณ พัทลุง เกษตรอำเภอละอุ่น เป็นประธานการประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น ประจำเดือนมีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยมีประเด็นการประชุม ดังนี้
1. แจ้งข้อราชการจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
2. การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
3. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
4. การย้ายข้าราชการ
5. โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service)
6. ข่าวแจ้งเตือนการระบาดของศัตรูพืช
7. การประกวดแปลงใหญ่ ประจำปี 2564
8. เตรียมความพร้อมการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) ประจำปี 2564
9. โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ และเชื่อมโยงตลาด
10. แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
ภาพ/ข่าว : นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
Posted in Uncategorized | 75 Comments

#ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯ ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสุภัชชา ณ พัทลุง เกษตรอำเภอละอุ่น เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 3/2564 ณ หอประชุมอำเภอละอุ่น อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยมีนายภักดี ศรีศาสนานนท์ นายอำเภอละอุ่น เป็นประธาน ในการนี้ได้ประชาสัมพันธ์ เรื่องการขึ้นทะเบียนเกษตรกร การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี พ.ศ.2564 และแจ้งข่าวการย้ายข้าราชการ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรมีคำสั่งให้นางสุภัชชา ณ พัทลุง เกษตรอำเภอละอุ่น ย้ายไปปฏิบัติราชการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง พร้อมทั้งได้กล่าว ขอบคุณนายอำเภอละอุ่น หัวหน้าส่วนราชการ ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงาน ตลอดจนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ให้ความร่วมมือช่วยเหลือการปฏิบัติงานของสำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่นเป็นอย่างดีมาโดยตลอด
ภาพ : ประชาสัมพันธ์อำเภอละอุ่น
ข่าว : นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
Posted in Uncategorized | 69 Comments

# ประชุมทางไกล (Video Conference) โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด #

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายถาวร ศรีสุข เกษตรจังหวัดระนอง พร้อมด้วย เกษตรอำเภอทุกอำเภอ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกล (VDO Conference) แนวทางการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง
โดยนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการประชุม ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด และชี้แจงทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการดำเนินโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดให้เป็นไปตามคู่มืออย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์โครงการฯ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ภาพ: นางสาวกมลทิพย์ แก้วประสพ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ข่าว: นายธีรวัช พยัฆยุทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

 

Posted in Uncategorized | 2 Comments

#ติดตามเยี่ยมเยียนกลุ่มยุวเกษตรกร

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นางสุภัชชา ณ พัทลุง เกษตรอำเภอละอุ่น มอบหมายให้นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านทุ่งตาพลวิทยา หมู่ที่ 3 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยได้พบปะพูดคุยเตรียมการประกวดกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด พร้อมให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภาพ
ภาพ/ข่าว : นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
Posted in Uncategorized | 88 Comments