#ประชุมเจ้าหน้าที่ตามระบบ T&V system สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น

วันที่ 11 มกราคม 2564 นางสุภัชชา ณ พัทลุง เกษตรอำเภอละอุ่น เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น ตามระบบส่งเสริมการเกษตร T&V system ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยมีประเด็นการประชุม ดังนี้
1. การปรับทะเบียนเกษตรกร และการวาดแปลง
2. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านในวง
3. การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามระบบ T&V System
4. การเบิกจ่ายงบประมาณ
ภาพ/ข่าว : นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
Posted in Uncategorized | 414 Comments

#เยี่ยมเยียน Young Smart Farmer และส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 7 มกราคม 2564 นางสุภัชชา ณ พัทลุง เกษตรอำเภอละอุ่น มอบหมายให้นางสุรีพร มากเสม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนกิจกรรมในแปลงและแนะนำการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสานแก่ Young Smart Farmer นางสาวพรทิพย์ ทองสงฆ์ บ้านเลขที่ 26/1 ม.4 ต.ละอุ่นใต้ อ.ละอุ่นจ.ระนอง โดยเกษตรกรมีการปลูกผักปลอดสารพิษ เช่น ผักกวางตุ้ง ผักกาดขาว มะเขือ และปลูกผักกูด เพื่อจำหน่ายในพื้นที่หมู่บ้านและตำบล ซึ่งมีการปลูกผักต่อเนื่องและหมุนเวียนเพื่อจำหน่ายตลอดฤดูกาล สามารถสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวได้
ภาพ : นางสุรีพร มากเสม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ข่าว : นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
Posted in Uncategorized | 3 Comments

#ประชุมประจำเดือนมกราคม 2564

วันที่ 6 มกราคม 2564 นางสุภัชชา ณ พัทลุง เกษตรอำเภอละอุ่น เป็นประธานการประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น ประจำเดือนมกราคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยมีประเด็นการประชุม ดังนี้
1. แจ้งข้อราชการจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
2. การขับเคลื่อนงานตามภารกิจ
3. การเตรียมการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) มาตรการในการจัดฝึกอมรม
4. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร และการวาดแปลง
5. โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service)
6. ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
7. แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
ภาพ/ข่าว : นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
Posted in Uncategorized | 2 Comments

#จัดกระบวนการเรียนรู้ระยะที่ 1 ประเมินสถานการณ์ ฯ

วันที่ 6 มกราคม 2564 นางสุภัชชา ณ พัทลุง เกษตรอำเภอละอุ่น มอบหมายให้นางศิริทิพย์ แก้วกระจ่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น ดำเนินกิจกรรม จัดกระบวนการเรียนรู้ระยะที่ 1 ประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์พื้นที่ และจัดทำแผนการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจครัวเรือน ให้แก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ณ ที่ทำการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร หมู่ที่ 1 ตำบลในวงใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ในการนี้มีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมครบตามเป้าหมาย จำนวน 15 ราย
ภาพ : นางสุรีพร มากเสม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ข่าว : นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
Posted in Uncategorized | 1 Comment

📣📣📣📣📣วิสาหกิจชุมชนในอำเภอละอุ่น อย่าลืมมาต่อทะเบียนกันนะจ๊ะ

Posted in Uncategorized | 1 Comment

#อบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer

วันที่ 5 มกราคม 2564 นางสุภัชชา ณ พัทลุง เกษตรอำเภอละอุ่น มอบหมายให้นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น ดำเนินกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมอบรมครบตามเป้าหมาย
ภาพ : นางศิริทิพย์ แก้วกระจ่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ข่าว : นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
Posted in Uncategorized | 1 Comment

#เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ฯ

วันที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นางสุภัชชา ณ พัทลุง เกษตรอำเภอละอุ่น เข้าร่วมประชุม
1. การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดอำเภอ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (กธจ.) ครั้งที่ 1/2564
2. การประชุมความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2564
3. คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยระดับอำเภอ อำเภอละอุ่น คณะกรรมการศูนย์อำนวยการส่งเสริมฟื้นฟูการปลูกป่า และป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (คป.ปส.อ.ละอุ่น) ครั้งที่ 1/2564
ณ หอประชุมอำเภอละอุ่น อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยมีนายภักดี ศรีศาสนานนท์ นายอำเภอละอุ่น เป็นประธาน ในการนี้มีประเด็นสำคัญ คือ การเตรียมการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
ภาพ : ประชาสัมพันธ์อำเภอละอุ่น
ข่าว : นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
Posted in Uncategorized | 1 Comment

#ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯ ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 5 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสุภัชชา ณ พัทลุง เกษตรอำเภอละอุ่น เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 1/2564 ณ หอประชุมอำเภอละอุ่น อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยมีนายภักดี ศรีศาสนานนท์ นายอำเภอละอุ่น เป็นประธาน ในการนี้ได้มีการมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัลการคัดเลือกเกษตรกรบุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2563 จำนวน 6 รางวัล
ภาพ : ประชาสัมพันธ์อำเภอละอุ่น
ข่าว : นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
Posted in Uncategorized | 1 Comment

#ตรวจเยี่ยม พร้อมมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฎิบัติงาน ฯ

วันที่ 4 มกราคม 2564 นางสุภัชชา ณ พัทลุง เกษตรอำเภอละอุ่น และนางอารี ปรีชา ประมงอำเภอละอุ่น ได้ตรวจเยี่ยม พร้อมมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฎิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่ประจำด่าน ณ จุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ในพื้นที่อำเภอละอุ่น จำนวน 6 ด่าน ได้แก่
1) บ้านคอกช้าง หมู่ที่ 3 ตำบบในวงเหนือ
2) บ้านปากแพรก หมู่ที่ 5 ตำบลละอุ่นเหนือ
3) บ้านบางนา หมู่ที่ 3 ตำบลบางพระใต้
4) บ้านพรุตาโรย หมู่ที่ 5 ตำบลบางแก้ว
5) บ้านเขาฝาชี หมู่ที่ 4 ตำบลบางแก้ว
6) บ้านบางใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลบางพระเหนือ
ภาพ/ข่าว : นางสุภัชชา ณ พัทลุง เกษตรอำเภอละอุ่น
Posted in Uncategorized | 551 Comments

#วิเคราะห์จัดทำแผนรายงานแปลงและจัดทำแผนธุรกิจ แปลงใหญ่ปี 2563

วันที่ 24 ธันวาคม 2563 นางสุภัชชา ณ พัทลุง เกษตรอำเภอละอุ่น มอบหมายให้นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสุรีพร มากเสม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ดำเนินกิจกรรม วิเคราะห์จัดทำแผนรายงานแปลงและจัดทำแผนธุรกิจ แปลงใหญ่ปี 2563 (แปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน หมู่ที่ 2 ตำบลบางแก้ว) ณ ศาลาที่ประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยสมาชิกกลุ่มได้ร่วมกันรวบรวมข้อมูลพื้นฐานรายแปลง รายบุคคล ตามแบบจัดเก็บข้อมูลโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ พร้อมกำหนดเป้าหมายการพัฒนาของกลุ่มตามการบริหารจัดการรูปแบบแปลงใหญ่ใน 5 ด้าน ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการตลาด และการบริหารจัดการ
ภาพ : นางสุรีพร มากเสม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ข่าว : นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
Posted in Uncategorized | 8 Comments