# ประชุมทางไกล (Video Conference) โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด #

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายถาวร ศรีสุข เกษตรจังหวัดระนอง พร้อมด้วย เกษตรอำเภอทุกอำเภอ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมทางไกล (VDO Conference) แนวทางการดำเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง
โดยนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการประชุม ได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด และชี้แจงทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการดำเนินโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดให้เป็นไปตามคู่มืออย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์โครงการฯ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ภาพ: นางสาวกมลทิพย์ แก้วประสพ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ข่าว: นายธีรวัช พยัฆยุทธิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

 

Posted in Uncategorized | 2 Comments

#ติดตามเยี่ยมเยียนกลุ่มยุวเกษตรกร

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นางสุภัชชา ณ พัทลุง เกษตรอำเภอละอุ่น มอบหมายให้นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านทุ่งตาพลวิทยา หมู่ที่ 3 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยได้พบปะพูดคุยเตรียมการประกวดกลุ่มยุวเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด พร้อมให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตปุ๋ยหมัก และน้ำหมักชีวภาพ
ภาพ/ข่าว : นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
Posted in Uncategorized | 2 Comments

#ถ่ายทอดความรู้ เน้นการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตและการเชื่อมโยงตลาด ครั้งที่ 2

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นางสุภัชชา ณ พัทลุง มอบหมายให้นางศิริทิพย์ แก้วกระจ่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ เน้นการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตและการเชื่อมโยงตลาด ครั้งที่ 2 (แปลงปี 64 ยางพารา) ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลละอุ่นใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยเกษตรกรได้รับความรู้เกี่ยวกับการรวมกลุ่ม และการบริหารจัดการกลุ่ม ตลอดจนการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ
ภาพ : นายศุภเสฎฐ์ พุฒภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ข่าว : นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
Posted in Uncategorized | 2 Comments

#ประชุมเจ้าหน้าที่ตามระบบ T&V system สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นางสุภัชชา ณ พัทลุง เกษตรอำเภอละอุ่น เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น ตามระบบส่งเสริมการเกษตร T&V system ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยมีประเด็นการประชุม ดังนี้
1. การปรับทะเบียนเกษตรกร และการวาดแปลง
2. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านในวง
3. การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามระบบ T&V System
4. กิจกรรม วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อการเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่
5. โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service)
6. การย้ายข้าราชการข้ามหน่วยงานในตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน
7. การเบิกจ่ายงบประมาณ
ภาพ/ข่าว : นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
Posted in Uncategorized | 2 Comments

#ประชุมคืนข้อมูลสู่ชุมชน หาหนทางยกระดับเศรษฐกิจ ฯ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นางสุภัชชา ณ พัทลุง เกษตรอำเภอละอุ่น เข้าร่วมประชุมคืนข้อมูลสู่ชุมชนหาหนทางยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ : พื้นที่ตำบลละอุ่นใต้ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลละอุ่น อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยได้ร่วมกำหนดแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการในพื้นที่ตำบลละอุ่นใต้
ภาพ : ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลละอุ่น
ข่าว : นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
Posted in Uncategorized | 2 Comments

#จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นางสุภัชชา ณ พัทลุง เกษตรอำเภอละอุ่น เป็นประธานเปิด กิจกรรม จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร ณ โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา หมู่ที่ 3 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ดำเนินกิจกรรมโดยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการกลุ่ม สามารถบริหารจัดการกลุ่ม พร้อมดำเนินกิจกรรมตามปัญหาและความต้องการของสมาชิก
ปล.ขอขอบคุณคณะครู และนักเรียน โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยาเป็นอย่างสูง ที่ให้ความร่วมมือตลอดจนอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้
ภาพ : นางสุรีพร มากเสม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ข่าว : นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
Posted in Uncategorized | 1 Comment

#วิเคราะห์จัดทำแผนรายงานแปลง ฯ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นางสุภัชชา ณ พัทลุง มอบหมายให้นางศิริทิพย์ แก้วกระจ่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ดำเนินกิจกรรมวิเคราะห์แผนรายงานแปลงและจัดทำแผนธุรกิจ ปรับปรุงข้อมูลและติดตามผล (แปลงปี 64 ยางพารา) ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลละอุ่นใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
ภาพ : นางสุรีพร มากเสม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ข่าว : นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
Posted in Uncategorized | 2 Comments

#ประชุมเจ้าหน้าที่ตามระบบ T&V system สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นางสุภัชชา ณ พัทลุง เกษตรอำเภอละอุ่น เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น ตามระบบส่งเสริมการเกษตร T&V system ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยมีประเด็นการประชุม ดังนี้
1. การปรับทะเบียนเกษตรกร และการวาดแปลง
2. โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านในวง
3. การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามระบบ T&V System
4. การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ปี 2564
5. โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service)
6. การเบิกจ่ายงบประมาณ
ภาพ/ข่าว : นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
Posted in Uncategorized | ปิดความเห็น บน #ประชุมเจ้าหน้าที่ตามระบบ T&V system สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น

#ประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นางสุภัชชา ณ พัทลุง เกษตรอำเภอละอุ่น เป็นประธานการประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยมีประเด็นการประชุม ดังนี้
1. แจ้งข้อราชการจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
2. การขับเคลื่อนงานตามภารกิจ
3. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
4. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร และการวาดแปลง
5. โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service)
6. ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
7. แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
ภาพ/ข่าว : นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
Posted in Uncategorized | 298 Comments

#ประชุมศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลบางแก้ว

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นางสุภัชชา ณ พัทลุง เกษตรอำเภอละอุ่น มอบหมายให้นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลบางแก้ว เพื่อชี้แจงรายละเอียดโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) ณ ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยได้ชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐานโครงการ แผนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนและเงื่อนไขการดำเนินงานโครงการ
ภาพ/ข่าว : นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
Posted in Uncategorized | 4 Comments