#ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย

วันที่ 11 มกราคม 2565 นางสาวรัชนี นิลละออ เกษตรอำเภอละอุ่น พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย เพื่อให้จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ โรงเรียนบ้านบางขุนแพ่ง หมู่ที่ 2 ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยมีนายสุทิน ประเสริฐศักดิ์ นายอำเภอละอุ่น เป็นประธาน ตลอดจนปลัดอำเภอละอุ่น หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรม
ภาพ/ ข่าว : นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

#เข้าร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนตำบลมั่นคง

วันที่ 6 มกราคม 2565 นางสาวรัชนี นิลละออ เกษตรอำเภอละอุ่น มอบหมายให้นางสุรีพร มากเสม
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนตำบลมั่นคง พื้นที่ปลอดภัย อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ศาลาประชุมหมู่บ้านหู่ที่ 5 ตำบลละอุ่นใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยมีนายสุทิน ประเสริฐศักดิ์ นายอำเภอละอุ่น เป็นประธาน
ภาพ : ประชาสัมพันธ์อำเภอละอุ่น
ข่าว : นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

ประชุมประจำเดือน มกราคม 2565

วันที่ 6 มกราคม 2565 นางสาวรัชนี นิลละออ เกษตรอำเภอละอุ่น เป็นประธานการประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น ประจำเดือนมกราคม 2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยมีประเด็นการประชุม ดังนี้

1. แผนการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร และการวาดแปลง ประจำปี 2565

2. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในจังหวัดระนอง และอำเภอละอุ่น

3. การบันทึกแผนและผลการปฏิบัติงานในระบบจัดเก็บและนำเสนอข้อมูลศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ตามระบบส่งเสริมการเกษตร

4. ตลาดเกษตรกร ณ โรงพยาบาลระนอง

5. การคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2565

6. การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของไทย

7. แผนการปฏิบัติงานเดือน มกราคม 2565

8. ระบบรายงานการระบาดศัตรูพืช สารชีวภัณฑ์ และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์

9. แผนการดำเนินงานอำเภอคุณธรรม

10. การอยู่เวรยาม
ภาพ/ ข่าว : นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

#เข้าร่วมประชุม ก.ช.ภ.อ.ละอุ่น

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นายสุทิน ประเสริฐศักดิ์ นายอำเภอละอุ่น เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอำเภอละอุ่น (ก.ช.ภ.อ.ละอุ่น) ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ในการนี้ นางสาวรัชนี นิลละออ เกษตรอำเภอละอุ่น ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว โดยได้รายงานผลการดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ (ด้านพืช) เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา รายระเอียดดังต่อไปนี้ อำเภอละอุ่น มีเกษตรกรยื่นแบบแสดงความจำนงขอรับการช่วยเหลือ (แบบ กษ 01) ด้านพืช ทั้งสิ้น จำนวน 5 ราย พื้นที่เสียหาย จำนวน 5 แปลง เนื้อที่ 4-1-0 ไร่ เงินช่วยเหลือ 17,204 บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสี่บาทถ้วน) มีรายละเอียด ดังนี้- ตำบล ละอุ่นเหนือ เนื้อที่เสียหาย 1-2-0 ไร่ เงินช่วยเหลือ 6,072 บาท1. นาง สายรุ้ง โพธิ์คีรี พืช ปาล์มน้ำมัน เนื้อที่เสียหาย 0-2-0 ไร่ เงินช่วยเหลือ 2,024 บาท2. นาง วิลาศ บำรุงเขตร พืช ปาล์มน้ำมัน เนื้อที่เสียหาย 1-0-0 ไร่ เงินช่วยเหลือ 4,048 บาท- ตำบล บางพระเหนือ เนื้อที่เสียหาย 2-3-0 ไร่ เงินช่วยเหลือ 11,132 บาท1. นาง วิเชียร ใสสด พืช ปาล์มน้ำมัน เนื้อที่เสียหาย 0-3-0 ไร่ เงินช่วยเหลือ 3,036 บาท2. นาง สมัย ทำคง พืช ปาล์มน้ำมัน เนื้อที่เสียหาย 1-0-0 ไร่ เงินช่วยเหลือ 4,048 บาท3. นาง รุ่งนภา หนูหอม พืช ปาล์มน้ำมัน เนื้อที่เสียหาย 1-0-0 ไร่ เงินช่วยเหลือ 4,048 บาท ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามรายละเอียดข้างต้นภาพ/ ข่าว : นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

📣📣📣รับสมัครเกษตรกรในพื้นที่อำเภอละอุ่น เข้าร่วมโครงการ “ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่”

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

#ประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2564


วันที่ 5 ตุลาคม 2564 นางสาวรัชนี นิลละออ เกษตรอำเภอละอุ่น เป็นประธานการประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น ประจำเดือนตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยมีประเด็นการประชุม ดังนี้
1. การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร และการวาดแปลง
2. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
3. การบันทึกแผนและผลการปฏิบัติงานในระบบจัดเก็บและนำเสนอข้อมูลศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ตามระบบส่งเสริมการเกษตร
4. ผลการดำเนินการตามโครงการ “ระนองโมเดล” ของอำเภอละอุ่น
5. การจัดกิจกรรมอำเภอสร้างสุข “สุข สร้างได้” ประจำปี 2564
6. การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของไทย
7. การอยู่เวรยาม
ภาพ/ ข่าว : นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

#ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย


วันที่ 28 กันยายน 2564 นางสาวรัชนี นิลละออ เกษตรอำเภอละอุ่น พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น เข้าร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย 28 กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี 2564 เพื่อสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ที่ว่าการอำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยมีนายสุทิน ประเสริฐศักดิ์ นายอำเภอละอุ่น เป็นประธาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงาน ลูกจ้าง และสมาชิก อส. เข้าร่วม
ภาพ/ ข่าว : นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

#ร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์หมู่บ้าน ชุมชน ปลอดโควิด


วันที่ 22 กันยายน 2564 นายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานพิธีประกาศเจตนารมณ์หมู่บ้าน ชุมชน ปลอดโควิด ภายใต้ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมในระดับหมู่บ้าน/ ชุมชน “ระนองโมเดล” และมอบธงสัญลักษณ์ ในพื้นที่อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง จำนวน 6 หมู่บ้าน ดังนี้
1. หมู่ที่ 2 บ้านเนินทอง ตำบลในวงใต้
2. หมู่ที่ 3 บ้านทับเหนือ ตำบลในวงใต้
3. หมู่ที่ 2 บ้านคอกช้าง ตำบลในวงเหนือ
4. หมู่ที่ 5 บ้านปากแพรก ตำบลละอุ่นเหนือ
5. หมู่ที่ 3 บ้านบางสังโต้ง ตำบลละอุ่นเหนือ
6. หมู่ที่ 2 บ้านบางญวน ตำบลละอุ่นเหนือ
มีผู้เข้าร่วมได้แก่ นายบุญชัย สมใจ ปลัดจังหวัดระนอง นายสุทิน ประเสริฐศักดิ์ นายอำเภอละอุ่น ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชาวบ้านในพื้นที่ ในการนี้นายถาวร ศรีสุข เกษตรจังหวัดระนอง มอบหมายให้นางสาวรัชนี นิลละออ เกษตรอำเภอละอุ่น เข้าร่วมพิธี พร้อมส่งมอบต้นพันธุ์ฟ้าทะลายโจร เพื่อเป็นต้นพันธุ์ให้แก่หมู่บ้านได้นำไปขยายพันธุ์ส่งต่อให้แก่ประชาชนในหมู่บ้าน ต่อไป
ภาพ/ ข่าว : นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564

กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลไปใช้วางแผนการผลิต การตลาด และส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรได้อย่างถูกต้องเหมาะสม รวมถึงใช้ในการดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆของภาครัฐ  เช่นการช่วยเหลือหรือเยียวยาเกษตรกรตามมาตรการ ตามมติ ครม.  การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง เป็นต้น

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1) ครัวเรือนเกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนจะต้องเป็นผู้ประกอบการเกษตร เป็นอาชีพหลัก หรือ

อาชีพรองก็ได้

2) ครัวเรือนเกษตรกร 1 ครัวเรือน จะมีตัวแทนมาขอขึ้นทะเบียนได้เพียง 1 คน

3) เกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนต้องบรรลุนิติภาวะ และมีสัญชาติไทย กรณีที่เป็นนิติบุคคล จะต้องมีการมอบหมายผู้แทนมาขึ้นทะเบียน

สถานที่ขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

1) เกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม

– สามารถแจ้งปรับปรุงได้ที่สํานักงานเกษตรอําเภอ

– สามารถแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผ่าน DOAE Farmbook Application
ด้วยโทรศัพท์Smartphone ได้ด้วยตนเอง **Application FARMBOOK ใช้ได้เฉพาะแปลงเดิม – รายเดิม เท่านั้น**

2) เกษตรกรรายใหม่ รวมไปถึงเกษตรกรรายเดิม แต่เพิ่มแปลงใหม่

– ให้ยื่นเอกสารที่สํานักงานเกษตรอําเภอที่ตั้งแปลงที่ทํากิจกรรมการเกษตรอยู่

เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

1) เกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม

– บัตรประจําตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน สมุดทะเบียนเกษตรกร

2) เกษตรกรรายใหม่ หรือ รายเดิม เพิ่มแปลงใหม่

– บัตรประจําตัวประชาชน  ทะเบียนบ้าน สมุดทะเบียนเกษตรกร (รายเดิม)

–  หลักฐานแสดงสิทธิการถือครองที่ดินตัวจริง หรือสําเนาที่มีการรับรองสําเนาจากผู้ครอบครอง

– แบบคำร้อง (ทบก.01) และแบบฟอร์มอื่นๆ ที่จำเป็น ได้แก่ แบบฟอร์มหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ที่ดินกรณีไม่มีเอกสารสิทธิ์ พร้อมวาดแผนที่ และจัดพิกัดแปลง (ขอรับได้สำนักงานเกษตรอำเภอ)

* พื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ให้เกษตรกรสามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์

การเพาะปลูกของเกษตรกร และประมาณการผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดในช่วงเวลต่างๆได้อย่างถูกต้อง แต่จะต้องมีผู้นำชุมชนเป็นผู้รับรองการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ โดยเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนต้องไม่อ้างกรรมสิทธิ์หรือถือครองพื้นที่นั้น โดยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรมีหน้าที่รับจดแจ้งข้อมูลจากเกษตรกรเท่านั้น  หากมีการประมวลผลจัดส่งข้อมูลเพื่อเข้าร่วมโครงการ มาตรการต่างๆ พื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ จะได้รับสิทธ์เข้าร่วมโครงการ มาตรการต่างๆ หรือไม่ ให้เป็ฯไปตามเงื่อนไขโครงการมาตรการนั้นๆ*

สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น ขอให้ประชาสัมพันธ์ ให้เกษตรกรที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรหรือขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้วให้มาปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน เพื่อสิทธิประโยชน์ของตัวเกษตรกรเอง

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

#ประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 นางสาวรัชนี นิลละออ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอละอุ่น มอบหมายให้ นางศิริทิพย์ แก้วกระจ่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนายศุภเสฎฐ์ พุฒภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ดำเนินกิจกรรมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ 3 ตำบลในวงใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
ภาพ : นายศุภเสฎฐ์ พุฒภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ข่าว : นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
โพสท์ใน Uncategorized | 2,432 ความเห็น