ศึกษาดูแปลงใหญ่ไม้ผล (มะม่วง)…

ศึกษาดูแปลงใหญ่ไม้ผล (มะม่วง)…เมื่อวันอังคารที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยการอำนวยการของนายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดระนอง ดำเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ปี ๒๕๖๒ โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอและเกษตรกร ร่วมคณะจำนวน ๓๔ ราย ในการนี้นางจารึก กล่อมเกลี้ยง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอละอุ่น และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น เข้าศึกษาดูงาน ณ แปลงใหญ่ไม้ผล (มะม่วง) หมู่ที่ ๓ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายไพฑูรย์ ต่องาม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงาน ให้การต้อนรับ แปลงใหญ่แห่งนี้ มีผู้ใหญ่บำรุง ผลมุข เป็นผู้จัดการแปลง มีสมาชิกจำนวน ๒๕ ราย พื้นที่ดำเนินการ ๓๑๐ ไร่ ประกอบไปด้วยมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง โชคอนันต์ เขียวเสวย และมะม่วงมันเดือนเก้า โดยมีการจำหน่ายผลสดและแปรรูปเป็นมะม่วงกวน นอกจากนี้ยังมีการทำมะม่วงนอกฤดู ซึ่งจะเก็บเกี่ยวได้ในช่วงเดือน ธันวาคม – มกราคม สามารถทำราคาได้ถึงกิโลกรัมละ ๘๐ บาท จากการที่สมาชิกมีการดูแลรักษาสวนมะม่วงตามปฏิทินการปฏิบัติงานของแปลงใหญ่มังคุด ทำให้ผลผลิตที่ได้มีคุณภาพ ได้รับการรับรอง GAP สามารถส่งจำหน่ายต่างประเทศได้ สร้างรายได้เป็นที่น่าพอใจแก่สมาชิกทุกคน

Cr. : ประมาณ เพชรชิต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง

Posted in Uncategorized | 3,003 Comments

ศึกษาดูงานไร่กาแฟจ่านรินทร์…

ศึกษาดูงานไร่กาแฟจ่านรินทร์…เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยการอำนวยการของนายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดระนอง ดำเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ปี ๒๕๖๒ โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอและเกษตรกรร่วมคณะจำนวน ๓๔ ราย ในการนี้นางจารึก กล่อมเกลี้ยง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอละอุ่น และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น เข้าศึกษาดูงาน ณ ไร่กาแฟจ่านรินทร์ ตำบลริมสีม่วง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยจ่านรินทร์ ศรีมรกตมงคล และภรรยาได้เริ่มทำไร่กาแฟในปี ๒๕๕๒ หลังจากนั้นก็มีการปลูกไม้ผลชนิดอื่นๆ เพิ่มเติม เช่น กล้วย อะโวคาโด แมคคาเดเมีย โกโก้ จนกลายเป็นสวนเกษตรแบบผสมผสาน และเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้การผลิตกาแฟตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงวิธีการนำเมล็ดกาแฟที่ได้จากการคั่วมาชงเป็นกาแฟอย่างถูกวิธี เพื่อให้ได้รสชาติกาแฟตามที่ต้องการ จ่านรินทร์ใช้วิธีการปลูกแบบอินทรีย์ปลอดสารพิษ มีการใส่ปุ๋ยซึ่งทำเอง ช่วยลดต้นทุนการผลิต มีการจำหน่ายต้นพันธุ์ ให้แก่ผู้ที่สนใจนำไปปลูก ไร่กาแฟจ่านรินทร์เน้นการผลิตและแปรรูปเมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพสูง ทำให้ได้รับความนิยมจากลูกค้าเป็นอย่างมาก

Cr. : ประมาณ เพชรชิต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง

Posted in Uncategorized | 1,397 Comments

ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรเขาค้อ…

ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรเขาค้อ…เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยการอำนวยการของนายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดระนอง ดำเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ปี ๒๕๖๒ โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอและเกษตรกรร่วมคณะจำนวน ๓๔ ราย ในการนี้นางจารึก กล่อมเกลี้ยง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอเภอละอุ่น และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น ร่วมศึกษาดูงาน ณ โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรเขาค้อ ตำบลสะเดาะพง อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยโครงการฯ เริ่มดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๓๒ เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการงานด้านการผลิตและการตลาดอย่างเป็นระบบ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรปลูกพืชผักเมืองหนาว และผลไม้ เช่น เสาวรส สตรอเบอรี่ กระเจี๊ยบ มัลเบอรี่ หลังจากนั้นโครงการฯ จะรับซื้อผลผลิตของเกษตรกรเข้ามาแปรรูปเพื่อจัดจำหน่ายภายใต้แบรนด์ “Khao kor” เช่น น้ำเสาวรส น้ำมัลเบอรี่ แยมสตรอเบอรี่ แยมเสาวรส เป็นต้น

Cr. : ประมาณ เพชรชิต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง

Posted in Uncategorized | 1,468 Comments

ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ…

ศึกษาดูงานโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ…เมื่อวันเสาร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยการอำนวยการของนายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดระนอง ดำเนินงานโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ปี ๒๕๖๒ โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอและเกษตรกรร่วมคณะจำนวน ๓๔ ราย ในการนี้นางจารึก กล่อมเกลี้ยง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอละอุ่น พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น ได้ร่วมศึกษาดูงาน ณ โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลเขาดินพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี โดยมีนายอำนาจ ขำมาลัย เจ้าหน้าที่โครงการฯ ให้การต้อนรับ บรรยายและนำชมสถานที่ภายในโครงการฯ โดยส่วนสำคัญได้แก่แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่แห่งแรกของประเทศไทย พื้นที่ ๑๕.๕ ไร่ แบ่งพื้นที่เป็น ๔ ส่วน ในอัตราส่วนที่เหมาะสม ในรูป ๑๖ – ๓๕.๕ – ๒๔.๕ – ๒๔

– พื้นที่ส่วนที่ ๑ สระน้ำ สามารถเก็บกักน้ำประมาณ ๑๘,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกักเก็บน้ำฝนไว้ให้แก่ข้าวในแปลงนาในระยะที่ฝนทิ้งช่วง และใช้ในการปลูกพืชไร่หลังนาใน ฤดูแล้ง ปล่อยปลากินพืชแบบตามธรรมชาติ ได้แก่ ปลานิล ปลาตะเพียน ปลายี่สก ปลาจีน ฯลฯ และบริเวณขอบสระน้ำปลูกไม้ผล (มะพร้าว) แซมและปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของดิน

– พื้นที่ส่วนที่ ๒ นาข้าว ปลูกข้าวนาปี หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวปลูกพืชไร่หลังนา เช่น ถั่วเหลืองฝักสดพันธุ์ลูกผสมดีเด่น (VBA-๑) ให้น้ำถั่วเหลืองฝักสดด้วยระบบน้ำมินิสปริงเกอร์

– พื้นที่ส่วนที่ ๓ ปลูกไม้ยืนต้น/ไม้ผล/พืชไร่ ปลูกไม้ยืนต้น/ไม้ผล พืชไร่ ได้แก่ สะเดา ขี้เหล็ก ประดู่กิ่งอ่อน คูน ยางนา มะกล่ำต้น ปลูกผักหวานป่าเป็นไม้พื้นล่าง ไม้ผล ได้แก่ ขนุน น้อยหน่า มะม่วง ชมพู่ ส้มโอ ฝรั่ง ละมุด ตัดหญ้ากำจัดวัชพืช ดูแลรักษาไม้ผล ไม้ยืนต้น ปลูกพืชสมุนไพรแซม ได้แก่ รางจืด ดีปลี โสมไทย มะกรูด ฟ้าทลายโจร หนุมานประสานกาย ว่านหางจระเข้ หนอนตายหยาก ขมิ้นชัน ขมิ้นอ้อย ตะไคร้หอม เสลดพังพอน ข่า พืชไร่ ปลูกข้าวโพดฝักสด

– พื้นที่ส่วนที่ ๔ ที่อยู่อาศัย ใช้สำหรับเป็นที่อยู่อาศัย ถนน ปลูกผักสวนครัวปลอดภัยจากสารพิษ โดยปลูกผักกินใบและผักกินผล สลับหมุนเวียนตลอดทั้งปี และเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ ไก่พันธุ์พื้นเมือง เป็ดไข่ ปลาดุกพันธุ์บิ้กอุยในวงบ่อกระเบื้องโค้ง เพื่อจำหน่ายเป็นรายได้ สำหรับปุ๋ยที่ได้จากมูลไก่ มูลเป็ด นำมาใส่แปลงพืชผักสวนครัวและพืชไร่ เพื่อลดต้นทุนการผลิต

ถือเป็นแปลงต้นแบบในการแนะนำส่งเสริมให้เกษตรกรปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่ต่อไป

Cr. : ประมาณ เพชรชิต นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง

Posted in Uncategorized | 1,795 Comments

ประชุมติดตามคาดคะเนสถานการณ์ไม้ผล…

ประชุมติดตามคาดคะเนสถานการณ์ไม้ผล…เมื่อวันอังคารที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นางจารึก กล่อมเกลี้ยง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอละอุ่น เป็นประธานการประชุม โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพไม้ผล กิจกรรม ประชุมติดตามคาดคะเนสถานการณ์ไม้ผล ระดับอำเภอ ครั้งที่ ๑ พร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องการขึ้นทะเบียนเกษตรกรโดยใช้ App Farmbook ณ สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

Posted in Uncategorized | 1,421 Comments

การคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด…

การคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด… เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ คณะกรรมการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่น นำโดยนายสุทิน จ้านสกุล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง ติดตามตรวจประเมิน วิสาหกิจชุมชนไม้กวาดดอกอ้อ บ้านห้วยนายร้อย ณ ที่ทำการกลุ่ม เลขที่ ๑๑/๓๒ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

ในการนี้นางจารึก กล่อมเกลี้ยง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนเกษตรอำเภอละอุ่น พร้อมด้วย นางสาวเกศินี วาจิ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฎิบัติการ และ นางสุรีพร มากเสม นักวิชาการส่งเสริมเกษตร ร่วมติดตามการตรวจประเมินในครั้งนี้

โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม้กวาดดอกอ้อบ้านห้วยนายร้อย มีนางชนิดาภา วีรมณภร เป็นประธานกลุ่ม ดำเนินงานผลิตไม้กวาดดอกอ้อที่มีคุณภาพ สามารถสร้างรายได้ให้สมาชิกกลุ่ม มีการวางแผนการดำเนินงาน และแผนพัฒนากิจกรรมต่างๆของกลุ่มอยู่เสมอเพื่อให้กลุ่มมีความแข็งแกร่งมากขึ้น

ไม้กวาดมี ๔ แบบ ได้แก่

๑. แบบผูกเชือกแพ็ก ราคา ๕๐ บาท

๒. แบบผูกเชือกสีต่างๆ ราคา ๓๕ บาท

๓. แบบผูกลวดด้ามท่อพีวีซี ราคา ๓๒ บาท

๔. แบบผูกลวดด้ามต้นอ้อ ราคา ๓๐ บาท

สนใจติดต่อ โทร ๐๘๗-๐๒๘๕๒๓๑

 

Posted in Uncategorized | 1,828 Comments

เยี่ยมเยียนแม่บ้านเกษตรกร…

เยี่ยมเยียนแม่บ้านเกษตรกร…เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นางจารึก กล่อมเกลี้ยง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง มอบหมายให้นางศิริทิพย์ แก้วกระจ่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายศุภเสฎฐ์ พุฒภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เยี่ยมเยียนแม่บ้านเกษตรกร นางอำพัน ฉลาด ในการปรับเปลี่นพื้นที่เพื่อการปลูกพืชผสมผสาน ไม้ผล และพืชผัก เพื่อสร้างรายได้ ในพื้นที่หมู่ ๑ ตำบลในวงเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

Posted in Uncategorized | 1,011 Comments

จัดเวทีตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน…

จัดเวทีตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน…เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒…นางจารึก กล่อมเกลี้ยง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง มอบหมายให้นางศิริทิพย์ แก้วกระจ่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และนายศุภเสฎฐ์ พุฒภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จัดเวทีตามโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านที่โรงเรียนตั้งอยู่ พร้อมประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรโดยการใช้ APP DOAE FARMBOOK ณ ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ตำบลในวงเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

Posted in Uncategorized | 1,102 Comments

QR Trace On Cloud…

วันที่ ๒๐ – ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นางจารึก กล่อมเกลี้ยง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทนเกษตรอำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และเกษตรกรอำเภอละอุ่น เข้ารับการอบรมระบบตรวจสอบสินค้าเกษตรบนระบบคราวด์สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (QR Trace On Cloud) และเว็บไซด์ตลาดสินค้าออนไลน์ (DGT Farm) สำหรับสนับสนุนงานแปลงใหญ่ ดำเนินการจัดอบรมโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง และสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร(มกอช) ณ โรงแรมบ้านหญ้าหมู อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

Posted in Uncategorized | 591 Comments

#ร่วมบริจาคโลหิต

#ร่วมบริจาคโลหิต…เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑
นางพัฒนา นนทแก้ว เกษตรอำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง พร้อมด้วยนางศิริทิพย์ แก้วกระจ่าง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ร่วมบริจาคโลหิต
ณ หอประชุมอำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

Posted in Uncategorized | 3,117 Comments