การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564

กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลไปใช้วางแผนการผลิต การตลาด และส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรได้อย่างถูกต้องเหมาะสม รวมถึงใช้ในการดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆของภาครัฐ  เช่นการช่วยเหลือหรือเยียวยาเกษตรกรตามมาตรการ ตามมติ ครม.  การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง เป็นต้น

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1) ครัวเรือนเกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนจะต้องเป็นผู้ประกอบการเกษตร เป็นอาชีพหลัก หรือ

อาชีพรองก็ได้

2) ครัวเรือนเกษตรกร 1 ครัวเรือน จะมีตัวแทนมาขอขึ้นทะเบียนได้เพียง 1 คน

3) เกษตรกรผู้ขอขึ้นทะเบียนต้องบรรลุนิติภาวะ และมีสัญชาติไทย กรณีที่เป็นนิติบุคคล จะต้องมีการมอบหมายผู้แทนมาขึ้นทะเบียน

สถานที่ขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

1) เกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม

– สามารถแจ้งปรับปรุงได้ที่สํานักงานเกษตรอําเภอ

– สามารถแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผ่าน DOAE Farmbook Application
ด้วยโทรศัพท์Smartphone ได้ด้วยตนเอง **Application FARMBOOK ใช้ได้เฉพาะแปลงเดิม – รายเดิม เท่านั้น**

2) เกษตรกรรายใหม่ รวมไปถึงเกษตรกรรายเดิม แต่เพิ่มแปลงใหม่

– ให้ยื่นเอกสารที่สํานักงานเกษตรอําเภอที่ตั้งแปลงที่ทํากิจกรรมการเกษตรอยู่

เอกสารประกอบการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

1) เกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม

– บัตรประจําตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน สมุดทะเบียนเกษตรกร

2) เกษตรกรรายใหม่ หรือ รายเดิม เพิ่มแปลงใหม่

– บัตรประจําตัวประชาชน  ทะเบียนบ้าน สมุดทะเบียนเกษตรกร (รายเดิม)

–  หลักฐานแสดงสิทธิการถือครองที่ดินตัวจริง หรือสําเนาที่มีการรับรองสําเนาจากผู้ครอบครอง

– แบบคำร้อง (ทบก.01) และแบบฟอร์มอื่นๆ ที่จำเป็น ได้แก่ แบบฟอร์มหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ที่ดินกรณีไม่มีเอกสารสิทธิ์ พร้อมวาดแผนที่ และจัดพิกัดแปลง (ขอรับได้สำนักงานเกษตรอำเภอ)

* พื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ ให้เกษตรกรสามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์

การเพาะปลูกของเกษตรกร และประมาณการผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดในช่วงเวลต่างๆได้อย่างถูกต้อง แต่จะต้องมีผู้นำชุมชนเป็นผู้รับรองการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ โดยเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนต้องไม่อ้างกรรมสิทธิ์หรือถือครองพื้นที่นั้น โดยเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรมีหน้าที่รับจดแจ้งข้อมูลจากเกษตรกรเท่านั้น  หากมีการประมวลผลจัดส่งข้อมูลเพื่อเข้าร่วมโครงการ มาตรการต่างๆ พื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ จะได้รับสิทธ์เข้าร่วมโครงการ มาตรการต่างๆ หรือไม่ ให้เป็ฯไปตามเงื่อนไขโครงการมาตรการนั้นๆ*

สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น ขอให้ประชาสัมพันธ์ ให้เกษตรกรที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรหรือขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้วให้มาปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน เพื่อสิทธิประโยชน์ของตัวเกษตรกรเอง

Posted in Uncategorized | Leave a comment

#ประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่

วันที่ 16 สิงหาคม 2564 นางสาวรัชนี นิลละออ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอละอุ่น มอบหมายให้ นางศิริทิพย์ แก้วกระจ่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนายศุภเสฎฐ์ พุฒภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ดำเนินกิจกรรมประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ 3 ตำบลในวงใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
ภาพ : นายศุภเสฎฐ์ พุฒภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ข่าว : นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
Posted in Uncategorized | 2,432 Comments

#ส่งมอบวัสดุโครงการ (ชุดลังผึ้งพร้อมอุปกรณ์)

วันที่ 11 และ 13 สิงหาคม 2564 นางสาวรัชนี นิลละออ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอละอุ่น ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น ส่งมอบวัสดุโครงการ (ชุดลังผึ้งพร้อมอุปกรณ์) โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรตามแนวทางเกษตรแบบพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม ส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้งเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดระนอง ปี 2564 แก่เกษตร จำนวน 30 ราย ที่ผ่านการอบรม กิจกรรม ส่งเสริมการเลี้ยงผึ้งและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้งเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร ณ สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยได้ส่งมอบชุดลังผึ้งพร้อมอุปกรณ์ ทั้งสิ้น จำนวน 150 ชุด
ภาพ/ ข่าว : นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
Posted in Uncategorized | 875 Comments

#ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 12 สิงหาคม 2564 นางสาวรัชนี นิลละออ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอละอุ่น เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ภายใต้โครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า เนื่องในโอกาสวันเฉลิมชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ จุดชมวิวเขากล้อง หมู่ที่ 5 ตำบลละอุ่นเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยนายสุทิน ประเสริฐศักดิ์ นายอำเภอละอุ่น เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ ร่วมกันปลูกต้นกัลปพฤกษ์และต้นราชพฤกษ์
ภาพ : ประชาสัมพันธ์อำเภอละอุ่น
ข่าว : นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
Posted in Uncategorized | 377 Comments

#ปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2564

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 นางสาวรัชนี นิลละออ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอละอุ่น นำทีมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าสำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2564
ภาพ/ ข่าว : นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
Posted in Uncategorized | 67 Comments

#ประชุมเจ้าหน้าที่ตามระบบ T&V system สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 นางสาวรัชนี นิลละออ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอละอุ่น เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น ตามระบบส่งเสริมการเกษตร T&V system ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยมีประเด็นการประชุม ดังนี้
1. การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
2. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) วางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับคำสั่งจังหวัดระนอง
3. การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตร (กสก.)
4. แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
ภาพ/ข่าว : นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
Posted in Uncategorized | 46 Comments

#ประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2564

วันที่ 5 สิงหาคม 2564 นางสาวรัชนี นิลละออ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอละอุ่น เป็นประธานการประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น ประจำเดือนสิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยมีประเด็นการประชุม ดังนี้
1. การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร และการวาดแปลง
2. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
3. ระนองโมเดล
4. การบันทึกข้อมูลเกษตรกรในฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการเกษตร (กสก.)
5. แผนปฏิบัติงานและแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
6. การอยู่เวรยาม
ภาพ/ ข่าว : นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
Posted in Uncategorized | 34 Comments

#สัมมนาพัฒนาเจ้าหน้าที่และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ ศพก.

วันที่ 4 สิงหาคม 2564 นางสาวรัชนี นิลละออ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอละอุ่น มอบหมายให้นางศิริทิพย์ แก้วกระจ่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการสัมมนาพัฒนาเจ้าหน้าที่และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านแอพพลิเคชั่น ZOOM Cloud Meetings จัดโดย สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา
ภาพ : นางศิริทิพย์ แก้วกระจ่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ข่าว : นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
Posted in Uncategorized | 35 Comments

📣📣📣ข่าวเตือนระบาดโรคและแมลงศัตรูพืช ประจำเดือนสิงหาคม 2564 1. โรคใบร่วงชนิดใหม่ยางพารา 2. โรคราน้ำค้างพืชตระกูลแตง 3. โรคแอนแทรคโนสพริก 4. หนอนเจาะขั้วผลเงาะ 5. หนอนกระทู้ผัก 6. ผีเสื้อมวนหวานมังคุด 📌เกษตรละอุ่นเตือนพี่น้องเกษตรกรในเขตพื้นที่อำเภอละอุ่น และใกล้เคียง เฝ้าระวัง หากพบให้รีบดำเนินการป้องกันตามคำแนะนำข้างต้น หรือขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้าน เพื่อควบคุมและป้องกันก่อนเกิดการระบาดรุนแรง ❌⛔⛔❌

Posted in Uncategorized | 26 Comments

#ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯ ครั้งที่ 7/2564

วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวรัชนี นิลละออ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอละอุ่น เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 7/2564 ณ หอประชุมอำเภอละอุ่น อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยมีนายสุทิน ประเสริฐศักดิ์ นายอำเภอละอุ่น เป็นประธาน ในการนี้ได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น ดังนี้
1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกร การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ประจำปี พ.ศ.2564
2. การรับสมัครเกษตรกรข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน GAP ประจำปี พ.ศ.2564
3. ข่าวเตือนระบาดโรคและแมลงศัตรูพืช
ภาพ : ประชาสัมพันธ์อำเภอละอุ่น
ข่าว : นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
Posted in Uncategorized | 1,679 Comments