#ตรวจเยี่ยมจุดตรวจในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564

วันที่ 16 เมษายน 2564 นางศิริทิพย์ แก้วกระจ่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอละอุ่น ตรวจเยี่ยมจุดตรวจในพื้นที่อำเภอละอุ่น ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564
1. จุดตรวจบ้านบางใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลบางพระเหนือ
2. จุดตรวจหลักบ้านบางนา หมู่ที่ 3 ตำบลบางพระใต้
3. จุดตรวจหลักบ้านเขาฝาชี หมู่ที่ 4 ตำบลบางแก้ว
4. จุดตรวจบ้านปากแพรก หมู่ที่ 5 ตำบลละอุ่นเหนือ
5. ด่านชุมชนบ้านคอกช้าง หมู่ที่ 2 ตำบลในวงเหนือ
ภาพ : นางศิริทิพย์ แก้วกระจ่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอละอุ่น
ข่าว : นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
Posted in Uncategorized | 1,549 Comments

#เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ฯ

วันที่ 8 เมษายน 2564 นางศิริทิพย์ แก้วกระจ่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอละอุ่น เข้าร่วมประชุม
1. การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดอำเภอ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (กธจ.) ครั้งที่ 4/2564
2. การประชุมความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยระดับอำเภอ ครั้งที่ 4/2564
3. คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยระดับอำเภอ อำเภอละอุ่น คณะกรรมการศูนย์อำนวยการส่งเสริมฟื้นฟูการปลูกป่า และป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (คป.ปส.อ.ละอุ่น) ครั้งที่ 4/2564
4. คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศการสงกรานต์ พ.ศ.2564
ณ ห้องประชุมอำเภอละอุ่น อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยมีนายภักดี ศรีศาสนานนท์ นายอำเภอละอุ่น เป็นประธาน
ภาพ : ประชาสัมพันธ์อำเภอละอุ่น
ข่าว : นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
Posted in Uncategorized | 23 Comments

#ประชุมเจ้าหน้าที่ตามระบบ T&V system สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น

วันที่ 5 เมษายน 2564 นางศิริทิพย์ แก้วกระจ่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอละอุ่น เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น ตามระบบส่งเสริมการเกษตร T&V system ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยมีประเด็นการประชุม ดังนี้
1. การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
2. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
3. สรุปผลการติดตามงานโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ตามพระราชดำริฯ
4. แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
5. การสำรวจข้อมูลผู้เลี้ยงแมลงเศรษฐกิจในพื้นที่อำเภอละอุ่น
ภาพ/ข่าว : นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
Posted in Uncategorized | 9 Comments

#ประชุมประจำเดือนเมษายน 2564

วันที่ 1 เมษายน 2564 นางศิริทิพย์ แก้วกระจ่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอละอุ่น เป็นประธานการประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น ประจำเดือนมีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยมีประเด็นการประชุม ดังนี้
1. การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
2. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
3. การย้ายข้าราชการ
4. โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ และเชื่อมโยงตลาด
5. โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service)
6. ข่าวแจ้งเตือนการระบาดของศัตรูพืช
7. สรุปผลการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) ประจำปี 2564
8. การอยู่เวรยาม และการใช้รถราชการ
9. แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
10. เรื่องร้องเรียนของเกษตรกรในพื้นที่
11. การต้อนรับคณะติดตามงานโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ตามพระราชดำริฯ
ภาพ/ข่าว : นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
Posted in Uncategorized | 8 Comments

#เตรียมการต้อนรับคณะติดตามงานโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ตามพระราชดำริฯ

วันที่ 1 เมษายน 2564 นางศิริทิพย์ แก้วกระจ่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอละอุ่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น ลงพื้นที่ประชุมวางแผนเตรียมการต้อนรับคณะติดตามงานโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านบุรีรัมย์ หมู่ที่ 1 ตำบลในวงใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ซึ่งมีกำหนดติดตามในวันที่ 3 เมษายน 2564 โดยได้มีการพูดคุยวางแผนกับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่
ภาพ/ข่าว : นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
Posted in Uncategorized | 7 Comments

#ประชุมเจ้าหน้าที่ตามระบบ T&V system สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น

วันที่ 26 มีนาคม 2564 นางศิริทิพย์ แก้วกระจ่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน เกษตรอำเภอละอุ่น เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น ตามระบบส่งเสริมการเกษตร T&V system ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยมีประเด็นการประชุม ดังนี้
1. การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
2. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
3. สรุปผลการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) ประจำปี 2564
4. กิจกรรม ร่วมเดินประกวดขบวนรถสวยงามของดีแต่ละอำเภอ งานอาบน้ำแร่ แลระนอง ประจำปี 2564
5. แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
ภาพ/ข่าว : นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
Posted in Uncategorized | 8 Comments

#อำเภอละอุ่นจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564

วันที่ 25 มีนาคม 2564 นายนิติธร เดชาราชสีห์ ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง อำเภอละอุ่น เป็นประธานพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 โดยมีนางศิริทิพย์ แก้วกระจ่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทนเกษตรอำเภอละอุ่น กล่าวรายงาน ภายในงานมีการจัดนิทรรศการถ่ายทอดความรู้ จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง และวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ ให้แก่พี่น้องเกษตรกรที่เข้าร่วมงาน ซึ่งมีสถานีเรียนรู้หลัก จำนวน 5 สถานี ได้แก่
สถานีเรียนรู้ที่ 1 เทคโนโลยีการผลิตมังคุดคุณภาพ
สถานีเรียนรู้ที่ 2 เทคโนโลยีการผลิตทุเรียนคุณภาพ
สถานีเรียนรู้ที่ 3 การจัดการระบบน้ำในสวนผลไม้
สถานีเรียนรู้ที่ 4 การจัดการศัตรูพืชในสวนผลไม้
สถานีเรียนรู้ที่ 5 การผลิตปุ๋ยหมักเพื่อลดต้นทุนการผลิต
นอกจากนี้ยังมีการจำหน่ายสินค้าเกษตรจากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร Young Smart Farmer วิสหกิจชุมชน และปิดท้ายกิจกรรมด้วยการจับแจกของรางวัลมอบให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมงาน มีเกษตรกรให้ความสนใจเข้าร่วมงาน จำนวน150 คน
ภาพ : ประชาสัมพันธ์สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง
ข่าว : นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
Posted in Uncategorized | 571 Comments

#อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 23-24 มีนาคม 2564 นางศิริทิพย์ แก้วกระจ่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน เกษตรอำเภอละอุ่น มอบหมายให้นางสาวรัชฎา อารีกูล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐในส่วนภูมิภาค เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งานระบบ e-GP รวมถึงวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ที่ปรับปรุงใหม่ ได้อย่างถูกต้อง ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม ชั้น 1 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระนอง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
ภาพ : นางสาวรัชฎา อารีกูล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ข่าว : นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
Posted in Uncategorized | 13 Comments

#ประชุมการดำเนินงานด้านการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด

วันที่ 19 มีนาคม 2564 นายภักดี ศรีศาสนานนท์ นายอำเภอละอุ่น มอบหมายให้ นางศิริทิพย์ แก้วกระจ่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน เกษตรอำเภอละอุ่น เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานด้านการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด ภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล จังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมโกมาซุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระนอง โดยมีนายสุธี ขันทอง สหกรณ์จังหวัดระนอง เป็นประธาน
ภาพ : นางศิริทิพย์ แก้วกระจ่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ข่าว : นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
Posted in Uncategorized | 812 Comments

#ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564

วันที่ 10 มีนาคม 2564 นางศิริทิพย์ แก้วกระจ่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ปฏิบัติราชการแทน เกษตรอำเภอละอุ่น พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มไม้กวาดดอกอ้อบ้านห้วยนายร้อย ร่วมให้ข้อมูลแก่คณะกรรมการเก็บคะแนนการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ประจำปี 2564 นำโดยนางสาวฉัตติญา พรหมปองสุข หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มไม้กวาดดอกอ้อบ้านห้วนายร้อย หมู่ที่ 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
ภาพ : นางสุรีพร มากเสม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ข่าว : นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
Posted in Uncategorized | 624 Comments