#ประชุมประชาคม เพื่อดำเนินการตามแนวทางขับเคลื่อนตำบลมั่นคง พื้นที่ปลอดภัย อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 นางศิริทิพย์ แก้วกระจ่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอละอุ่น มอบหมายให้นางสุรีพร มากเสม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมประชาคม เพื่อดำเนินการตามแนวทางขับเคลื่อนตำบลมั่นคง พื้นที่ปลอดภัย อ.ละอุ่น จ.ระนอง ตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด พ.ศ.2564 ณ บ้านบางสังโต้ง หมู่ที่ 3 ตำบลละอุ่นเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยมีนายสุทิน ประเสริฐศักดิ์ นายอำเภอละอุ่น เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 42 คน
ภาพ : นางสุรีพร มากเสม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ข่าว : นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
Posted in Uncategorized | 1 Comment

#อบรมเกษตรกร

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นางศิริทิพย์ แก้วกระจ่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ มอบหมายให้นายจักรวาล พึ่งแตง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ดำเนินกิจกรรมอบรมเกษตรกร ครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง มีวัตถุประสงค์ เพื่อบ่มเพาะเกษตรกรไปสู่การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดระนอง และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง ร่วมบรรยายให้ความรู้แก่เกษตรกร ตลอดจนได้มีการประชาสัมพันธ์ไม่ให้พี่น้องเกษตรกรตัดทุเรียนอ่อน
ภาพ /ข่าว : นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
Posted in Uncategorized | 990 Comments

#เกษตรกรจ๋าไม่ตัดทุเรียนอ่อนนะจ๊ะ “ตัดทุเรียนอ่อน ทำลายเศรษฐกิจ ทั้งผิดกฎหมาย ผู้ซื้อ – ผู้ขาย ต้องโทษ” ❌❌❌

Posted in Uncategorized | 62 Comments

#ประชุมประจำเดือน

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 นางศิริทิพย์ แก้วกระจ่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทน เกษตรอำเภอละอุ่น เป็นประธานการประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น ประจำเดือน ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยมีประเด็นการประชุม ดังนี้
1. การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร และการวาดแปลง
2. สถานการณ์การแพร่ระบาดและมาตรการในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
3. โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service)
4. ข่าวแจ้งเตือนการระบาดของศัตรูพืช
5. การติดตามสถานการณ์ไม้ผล ปี 2564
6. การรณรงค์ไม่ตัดทุเรียนอ่อน
7. การขอ GAP ทุเรียน
8. การอยู่เวรยาม และการใช้รถราชการ
9. แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ
ภาพ/ข่าว : นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
Posted in Uncategorized | 12 Comments

#เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ ฯ

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางศิริทิพย์ แก้วกระจ่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอละอุ่น เข้าร่วมประชุม
1. การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดอำเภอ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (กธจ.) ครั้งที่ 6/2564
2. การประชุมความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยระดับอำเภอ ครั้งที่ 6/2564
3. คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยระดับอำเภอ อำเภอละอุ่น คณะกรรมการศูนย์อำนวยการส่งเสริมฟื้นฟูการปลูกป่า และป้องกันปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (คป.ปส.อ.ละอุ่น) ครั้งที่ 6/2564
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารที่ว่าการอำเภอละอุ่น อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยมีนายสุทิน ประเสริฐศักดิ์ นายอำเภอละอุ่น เป็นประธาน
ภาพ : ประชาสัมพันธ์อำเภอละอุ่น
ข่าว : นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
Posted in Uncategorized | 4 Comments

#ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯ ครั้งที่ 6/2564

วันที่ 2 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางศิริทิพย์ แก้วกระจ่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอละอุ่น เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 6/2564 ณ หอประชุมอำเภอละอุ่น อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยมีนายสุทิน ประเสริฐศักดิ์ นายอำเภอละอุ่น เป็นประธาน ในการนี้ได้ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขอใบรองมาตรฐาน GAP (ทุเรียน) และการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
ภาพ : ประชาสัมพันธ์อำเภอละอุ่น
ข่าว : นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
Posted in Uncategorized | 2 Comments

ข่าวเตือนระบาดโรคและแมลงศัตรูพืช ประจำเดือนกรกฎาคม 2564

1. โรครากเน่าโคนเน่าทุเรียน
2. ผลเน่าทุเรียน
3. เพลี้ยไฟมังคุด
4. โรคไหม้ข้าว
5. ด้วงดำในนาข้าว
📌เกษตรละอุ่นเตือนพี่น้องเกษตรกรในเขตพื้นที่อำเภอละอุ่น และใกล้เคียง เฝ้าระวัง หากพบให้รีบดำเนินการป้องกันตามคำแนะนำข้างต้น หรือขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้าน เพื่อควบคุมและป้องกันก่อนเกิดการระบาดรุนแรง
❌⛔⛔❌
Posted in Uncategorized | 3 Comments

#อบรมเกษตรกร

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 นางศิริทิพย์ แก้วกระจ่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ มอบหมายให้นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ดำเนินกิจกรรมอบรมเกษตรกร ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อบ่มเพาะเกษตรกรไปสู่การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ภาพ /ข่าว : นายจักรวาล พึ่งแตง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
Posted in Uncategorized | Leave a comment

#จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ความต้องการและแนวทางการพัฒนาของเกษตรเป้าหมาย…..

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 นางศิริทิพย์ แก้วกระจ่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอละอุ่น มอบหมายให้นายศุภเสฎฐ์ พุฒภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย นางสุรีพร มากเสม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ความต้องการและแนวทางการพัฒนาของเกษตรเป้าหมาย โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร เพื่อให้ทราบความต้องการพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรของเกษตรกร ของเกษตรกรผู้ขอรับรองตามระบบมาตรฐาน GAP ณ ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
ภาพ : นางสุรีพร มากเสม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ข่าว : นายศุภเสฎฐ์ พุฒภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
 
Posted in Uncategorized | Leave a comment

#จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ความต้องการและแนวทางการพัฒนาของเกษตรเป้าหมาย…..

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 นางศิริทิพย์ แก้วกระจ่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอละอุ่น มอบหมายให้นางสุรีพร มากเสม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วย นายศุภเสฎฐ์ พุฒภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ความต้องการและแนวทางการพัฒนาของเกษตรเป้าหมาย โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร เพื่อให้ทราบความต้องการพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรของเกษตรกร ของเกษตรกรผู้ขอรับรองตามระบบมาตรฐาน GAP ณ ศาลาประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลละอุ่นเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
ภาพ : นายศุภเสฎฐ์ พุฒภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ข่าว : นางสุรีพร มากเสม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
Posted in Uncategorized | 1 Comment