#ประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่นประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓

วันพุธที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ นางสุภัชชา เกื้อนุ่น เกษตรอำเภอละอุ่น เป็นประธานการประชุมสำนักงานประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓ โดยมีการชี้แจงข้อมูลจากการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน ประเด็นการประชุม ได้แก่ การวางแผนการดำเนินงานโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๓ โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรตามแนวทางเกษตรแบบพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน(ศดปช.) และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน(ศจช.) ประจำปี ๒๕๖๓ และวางแผนแนวทางการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี ๒๕๖๓ และแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อให้สอดตล้องตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดและลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น ตำบลละอุ่นใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
ภาพ : นางสาวจิรวรรณ จันทร์สุข เจ้าพนักงานธุรการ
ข่าว : นางสาวเกศินี วาจิ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

Posted in Uncategorized | 248 Comments

#กิจกรรม Big Cleaning Day ป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

วันอังคารที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ นางสุภัชชา เกื้อนุ่น เกษตรอำเภอละอุ่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดอาคารสถานที่และบริเวณโดยรอบให้ถูกสุขลักษณะ และจุดหรือบริเวณที่มีการใช้ร่วมกัน เช่น ลูกบิด/ที่จับประตู หน้าต่าง สวิตช์ไฟ อุปกรณ์สำนักงานต่างๆ เป็นต้น โดยการใช้น้ำยาทำความสะอาด เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น ตำบลละอุ่นใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

ภาพ/ข่าว : นางสาวเกศินี วาจิ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

Posted in Uncategorized | 8 Comments

#ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนสินค้า (GI) ทุเรียนในวงระนอง

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ นายถาวร ศรีสุข เกษตรจังหวัดระนอง พร้อมด้วยนางสุภัชชา เกื้อนุ่น
เกษตรอำเภอละอุ่น ร่วมประชุมคณะทำงานตรวจสอบและควบคุมคุณภาพสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “ทุเรียนในวง” จังหวัดระนอง โดยมีนางวนิดา อรุโณทัย พาณิชย์จังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุมฯ ร่วมกับอาจารย์ ดร.ฉันทวรรณ เอ้งฉ้วน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร หัวหน้าคณะที่ปรึกษาโครงการ
จัดทำระบบควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย (Internal Control) ประเด็นการประชุม ได้แก่ การพิจารณา (ร่าง) คู่มือปฏิบัติงานสำหรับสมาชิกผู้ขอสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “ทุเรียนในวงระนอง” แผนการควบคุมตรวจสอบสินค้า การแต่งตั้งคณะกรรมการผู้มีหน้าที่ตรวจสอบสินค้า ณ ห้องประชุมโกมาซุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระนอง
ภาพ : นางสุภัชชา เกื้อนุ่น เกษตรอำเภอละอุ่น
ข่าว : นางสาวเกศินี วาจิ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

Posted in Uncategorized | 2 Comments

#ประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายศพก.และแปลงใหญ่อำเภอละอุ่น…

วันอังคารที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ นางสุภัชชา เกื้อนุ่น เกษตรอำเภอละอุ่น มอบหมายให้ นางณัฐกาญจน์ ศรีวะรมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนายศุภเสฎฐ์ พุฒภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จัดประชุมเชื่อมโยงการดำเนินงานคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และแปลงใหญ่ ครั้งที่ ๔ โดยมีนายสัมฤทธิ์ เข็มสม เป็นประธานในการประชุมฯ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ ๓ ตำบลในวงใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
โดยสรุปประเด็นสำคัญจากการประชุม ดังนี้
๑. ตามมาตรการควบคุมและการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อำเภอละอุ่น ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. เฝ้าระวัง และรายงานสถานการณ์ให้อำเภอทราบ
๒. สถานการณ์ไม้ผลอำเภอละอุ่น ทุเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระยะดอกบาน แต่การติดผลน้อย เนื่องจากน้ำไม่เพียงพอ มังคุด เงาะ มีบางส่วนเริ่มออกดอกแล้ว และหมากอยู่ในช่วงการเก็บผลผลิตรอบสุดท้าย
๓. ที่ประชุมเสนอให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบมาตรฐานตาชั่งในช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต
๔. กลุ่มแปลงใหญ่ผึ้ง จะดำเนินการเก็บผลผลิตน้ำผึ้งในเดือนเมษายน (น้ำผึ้งเดือนห้า)
ภาพ : นางณัฐกาญจน์ ศรีวะรมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ
ข่าว : นางสาวเกศินี วาจิ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

Posted in Uncategorized | 1 Comment

#ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

วันจันทร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ นายภักดี ศรีศาสนานนท์ นายอำเภอละอุ่น มอบหมายให้นายชัยกฤต หมวดจันทร์ ปลัดอำเภอละอุ่น เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหา จากโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 ผ่านระบบประชุมวีดีทัศน์
ทางไกล(video Conference System) จากห้องประชุมพลับพลึงธาร ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดระนอง เพื่อติดตามสถานการณ์ การเฝ้าระวัง และการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) ในการนี้นางสุภัชชา เกื้อนุ่น เกษตรอำเภอละอุ่น พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอละอุ่น ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

Posted in Uncategorized | 2 Comments

#ร่วมให้ข้อมูลเพื่อการคัดเลือกกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น ปี ๒๕๖๓

วันพุธที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ นางสุภัชชา เกื้อนุ่น เกษตรอำเภอละอุ่น มอบหมายให้นางศิริทิพย์
แก้วกระจ่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนายศุภเสฎฐ์ พุฒภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบุรีรัมย์ ผู้นำชุมชน และเกษตรกรในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลการดำเนินงานของกลุ่มแก่คณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี ๒๕๖๓ นำโดยนางสาวรัชนี นิลละออ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ ๑ ตำบลในวงใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบุรีรัมย์ มีการรวมตัวของสมาชิกในชุมชนและจัดตั้งเป็นกลุ่ม เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ เพื่อทำกิจกรรมเสริมรายได้ให้แก่ครอบครัว โดยนำวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่น
เช่น กก ดอกอ้อ มาประยุกต์ใช้ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีการเรียนรู้พัฒนาด้านอาชีพร่วมกัน กิจกรรมของกลุ่มได้แก่ การทอเสื่อกก การผูกไม้กวาดดอกอ้อ เลี้ยงจิ้งหรีด โดนัทจิ๋ว กล้วยฉาบ สานตะกร้าเชือกฟางถัก เหรียญโปรยทาน ปลูกผักสวนครัว ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ นางเพียรทอง ลินไธสง โทร. ๐๘๔ ๘๕๑ ๓๘๔๖
ภาพ : นางศิริทิพย์ แก้วกระจ่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
ข่าว : นางสาวเกศินี วาจิ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

Posted in Uncategorized | 5 Comments

#ร่วมให้ข้อมูลเพื่อการคัดเลือกกลุ่มยุวเกษตรกร/ที่ปรึกษายุวเกตรกรดีเด่น ปี ๒๕๖๓

วันพุธที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ นางสุภัชชา เกื้อนุ่น เกษตรอำเภอละอุ่น มอบหมายให้นางณัฐกาญจน์
ศรีวะรมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนางสาวเกศินี วาจิ นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นางสุรีพร มากเสม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร คณะครู กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา คณะกรรมการสถานศึกษา ปราชญ์ชาวบ้าน และผู้ปกครอง
ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลการดำเนินงานของกลุ่มแก่คณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี ๒๕๖๓ นำโดยนางสาวรัชนี นิลละออ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง ณ โรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา หมู่ที่ ๓ ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนทุ่งตาพลวิทยา จัดตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๒ โรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีเนื้อที่ทั้งหมด ๒๕ ไร่ และแบ่งเนื้อที่ประมาณ ๕ ไร่ เพื่อจัดทำพื้นที่ “แปลงเกษตรพอเพียงแบบยั่งยืน” ในการทำกิจกรรมด้านการเกษตรต่างๆ ได้แก่ ปลูกพืชผักสวนครัว เลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงเป็ด เลี้ยงปลา เลี้ยงผึ้ง เลี้ยงหอย ทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ ปลูกปาล์ม เป็นต้น ผลผลิตจากแปลงเกษตรส่วนใหญ่จะนำมาบริโภคเป็นอาหารกลางวันของโรงเรียน ส่วนที่เหลือจะจำหน่าย นอกจากนี้ยังมีการนำผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า เช่น การทำไข่ทรงเครื่อง การทำน้ำดื่มสมุนไพรต่างๆ จำหน่ายให้กับครู นักเรียน และผู้ปกครอง โดยกิจกรรมทั้งหมดสามารถส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ มีทักษะสามารถนำไปประกอบอาชีพด้านการเกษตรพร้อมพัฒนาให้เป็นผู้นำด้านการเกษตรในอนาคตด้วย
ภาพ/ข่าว : นางสาวเกศินี วาจิ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

Posted in Uncategorized | 1 Comment

#ประชุมขับเคลื่อนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนบ้านในวง

วันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านในวง ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
โดยมีนายปัญญา ประดิษฐสาร หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต นางสุภัชชา เกื้อนุ่น
เกษตรอำเภอละอุ่น เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอละอุ่น
หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน คณะครู
และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ร่วมประชุมฯ ติดตามการดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค ข้อจำกัดและแนวทางในการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ณ โรงเรียนบ้านในวง หมู่ที่ ๑ ตำบลในวงเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

Posted in Uncategorized | 1 Comment

#ร่วมประชุมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

วันจันทร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓ นางสุภัชชา เกื้อนุ่น เกษตรอำเภอละอุ่น มอบหมายให้นางศิริทิพย์
แก้วกระจ่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยนายศุภเสฎฐ์ พุฒภา นักวิชาการ
ส่งเสริมการเกษตร ร่วมประชุมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบุรีรัมย์ โดยมีการวางแผนการดำเนินงานกลุ่ม และเตรียมความพร้อมเข้ารับการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด ปี ๒๕๖๓ ในวันพุธที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ นอกจากนี้ยังได้ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ ๑ ตำบลในวงใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

Posted in Uncategorized | 1 Comment

เยี่ยมเยียนเกษตรกรกลุ่มมังคุดบางพระเหนือ

วันศุกร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ นางสุภัชชา เกื้อนุ่น เกษตรอำเภอละอุ่น มอบหมายให้นายศุภเสฎฐ์ พุฒภา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนเกษตรกรกลุ่มมังคุดบางพระเหนือ เพื่อติดตามสถานการณ์การออกดอกของมังคุด ในแปลงเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผล(มังคุด) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปี ๒๕๖๓ พร้อมให้คำแนะนำการจัดการดูแลเพื่อเตรียมความพร้อมในการออกดอกมังคุด และการใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืช ณ แปลงเรียนรู้ฯ ของนางชีพ เพ็ชรฉิม หมู่ที่ ๓ ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

Posted in Uncategorized | 1 Comment